Barnpornografibrott

2021-05-09 i Övriga brott
FRÅGA
Hej jag ska till rättegång snart gör att jag skickade en video på barnpornografi jag visste dock inte det var barnporn och mitt mål var aldrig att sprida en sådan video vad kan jag straffas för detta brott gjordes när jag var 17 år
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om barnpornografi finns i Brottsbalken (BrB).

I 16 kap. 10 a § BrB p.2 stadgas att den som sprider, överlåter, upplåter, förvisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för annan döms för barnpornografibrott. Med barn avses i 10 a § enligt tredje stycket en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år.

Huvudregeln är att könsmognadsprocessen i bemärkelsen pubertetsutvecklingen är avgörande. Den vars pubertetsutveckling inte fullbordats kan vara ett barn även efter 18 års åldern, vid tillämpning av detta lagrum. Alternativet är att bilden visar ett barn som inte fyllt 18 år. Har barnets pubertetsutveckling fullbordats krävs för gärningsformen "spridning av barnpornografiska bilder" att det av bilden och omständigheterna kring den ska framgå att den avbildade personen är under 18 år. Detta innebär att gärningen att sprida pornografiska av ett barn under 18 år inte ska straffas som barnpornografibrott om barnets pubertetsutveckling har avslutats och det inte finns andra tecken på att barnet var under 18 år. Ansvar ska inte utdömas om du råkat sprida en pornografisk video som skildrar en minderårig, utan kännedom eller anledning att misstänka att barnet (vars pubertetsutveckling var fullbordat) var minderårig.

Alla tänkbara förfaranden som innebär att ett bildinnehåll förmedlas eller görs tillgängligt för andra är spridning. Att bilden förmedlas till allmänheten uppställs inte som något krav. Om en bild inte förmedlas till allmänheten, fordras något mer än att bilden gjort tillgänglig för endast ett fåtal personer, för att bilden ska anses vara spridd.

För ansvar krävs slutligen även uppsåt, dvs. medvetenhet om de faktiska omständigheterna. Uppsåtet ska täcka såväl befattningen som bilden innehåll.

Det som är avgörande för utdömandet av ansvar i ditt fall är bl.a: 1. om barnets pubertetsutveckling är fullbordat ska ansvar för spridningen dömas ut bara om det av bilden och omständigheterna kring den framgår att den avbildade personen är under arton, 2. bilden ska inte anses vara spridd om den endast gjorts tillgäng för ett fåtal personer, 3. att det krävs uppsåt till gärningen.

Straffskalan för barnpornografibrott av normalgrad är fängelse i högst två år. Är brottet ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Utifrån din bakgrundsinformation är det troligt att straff inte utdöms om den avbildade personen inte framstod som minderårig eller att bilderna inte ansågs spridda. Om ansvar trots det skulle utdömas finns det möjlighet till strafflindring enligt 29 kap. 5 § BrB som stadgar att hänsyn tas till att en i förhållande till brottets art ovanligt lång tid har förflutit sedan brottet begicks. Det beaktas även att du vid gärningstillfället endast var 17 år. Av den informationen som du tillgängliggjort är det svårt att med säkerhet dra någon slutsats kring påföljdsvalet, men det är troligt att inget straffansvar utdöms eller det enbart blir bötesstraff.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?