Barnets rätt till umgänge

2016-10-08 i Barnrätt
FRÅGA
Vad har boendeföräldern för skyldigheterMot umgängerföräldern
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Barnets umgänge regleras i 6 kap. 15 - 15 c §§ föräldrabalken (FB) (1949:381) se här.

Vid sidan om barnets vilja i 6 kap. 2 § tredje stycket FB, finns en ytterligare definition av barnets bästa uttryckt i 6 kap. 2 a § FB vilken beskriver barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som den inte bor tillsammans med genom att få träffa föräldern eller genom annan kontakt, enligt 6 kap. 15 § FB. Resekostnader för barnets resa till "umgängesföräldern" ska bekostas av "boendeföräldern" om inte de ekonomiska förhållandena starkt talar emot detta. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar att se till att barnets behov av umgänge med en förälder som den inte bor tillsammans med tillgodoses så långt som möjligt. "Boendeföräldern" ska lämna de upplysningar om barnet som kan främja umgänget. Barnets behov av umgänge med mor- och farföräldrar ska också beaktas. Ett barn har aldrig en skyldighet att umgås med en förälder eller mor- och farföräldrar om de begär det eller erhåller en sådan rätt genom domstolsprövning. Umgänge kan avtalas skriftligen och godkännas av socialnämnden om den bedömer att avtalet är i enlighet med barnets bästa. En förälder eller socialnämnden kan väcka talan till domstol enligt 6 kap. 15 a § FB om umgänge med barn utan att det rör vårdnadsfrågan. Domstolen beslutar då efter utredning från socialnämnden om hur umgänget ska se ut utifrån barnets bästa.

Som huvudregel gäller att barnets behov av umgänge ska ges stor betydelse och att samarbetssvårigheter är ett starkt argument för en överföring av vårdnaden eller boendet till den andra föräldern (jfr. rättsfallet NJA 1989 s. 335). Därför bör föräldern som barnet bor med undvika att brista i sin plikt att tillgodose umgänge med den andra föräldern så långt det går.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll