Barnens rätt till umgänge

2017-01-30 i Barnrätt
FRÅGA
Min sambo har barn med en annan man. Denne man har under hela barnets liv (snart fem år) valt att vara frånvarande och inte haft någon kontakt alls med barnet. Hon har en stor oro att denne man i framtiden kommer kräva att få umgås med barnet. Har föräldern då umgängesrätt, och finns det något hon kan göra för att den umgängesrätten försvinner? Och vad skulle det innebära rent praktiskt? Försvinner till exempel underhållsbidraget i sådana fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som handlar om umgänge och underhåll hittar du i föräldrabalken (FB). Du kan titta närmre på den lagen här. Jag kommer först redogöra för vad som gäller om umgänge och underhåll i allmänhet och sedan förklara vad det innebär för din sambo och hennes barn. Jag utgår i mitt svar från att din sambo har enskild vårdnad om barnet.

Umgänge

En viktig sak att tänka på när det gäller umgänge är att det handlar om barnets rätt att umgås med sina föräldrar och inte en förälders rätt att umgås med sitt barn. Utgångspunkten är alltid vad som är bäst för barnet. Enligt huvudregeln har ett barn rätt att umgås med en förälder som barnet inte bor med. Umgänget ska ske genom att barnet träffar sin förälder eller kommunicerar på något annat lämpligt sätt. Föräldrarna ansvarar gemensamt för att barnets behov av umgänge uppfylls (6:15).

En förälder som vill umgås med sitt barn kan väcka talan om detta i domstol. Domstolen kan då besluta om och i så fall hur umgänge ska ske (6:15a). Domstolen kan också besluta att umgänget ska ske under medverkan av en stödperson från socialnämnden. Innan rätten fattar beslut ska de inhämta yttrande från socialnämnden (6:15c). I alla dessa beslut ska barnets bästa vara avgörande och med beaktande av barnets egen vilja (6:2a).

Om ett barn bara bor med den ena föräldern ska den föräldern ta del i kostnaderna för resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Skyldigheten att bidra i detta baseras på förälderns ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt (6:15b).

Underhåll

Ett barns föräldrar ska gemensamt ansvara för barnets underhåll. Underhållsskyldigheten uppfylls genom att betala underhållsbidrag av en förälder som inte har vårdnaden och som inte heller varaktigt bor med barnet eller en förälder som har gemensam vårdnad men barnet varaktigt bor med den andra föräldern (7:2).

Vad betyder detta i ert fall?

Din sambos barn har som regel rätt att umgås med sin andra förälder och båda föräldrarna ska ta ansvar för att barnets rätt tillgodoses. Även om barnets andra förälder än så länge har valt att inte ha någon kontakt med barnet, så kvarstår barnets rätt till umgänge och föräldrarnas skyldighet att tillgodose det. Om den andra föräldern i framtiden vill träffa barnet, så kan din sambo – med förutsättning att barnet inte tar skada av det – till och med vara skyldig att medverka till att umgänget ska fungera. Utgångspunkten är att föräldrarna ska försöka komma överens och tillsammans se till att barnets rättigheter uppfylls. Blir det en konflikt kan den andra föräldern välja att väcka talan i domstol och yrka på att få umgås med sitt barn.

Vid en talan om umgänge kommer domstolen ta hänsyn till barnets bästa. Utgångspunkten är alltid att ett barn mår bra av att få ha en relation till sina föräldrar, men självklart tar rätten också hänsyn till vad som är lämpligt i det enskilda fallet baserat på familjesituationen i övrigt, hur relationerna inom familjen har sett ut tidigare m.m. Beroende på barnets egen ålder och mognad brukar dess egen vilja få inverkan på beslutet och om barnet inte vill träffa sin andra förälder bör domstolen ta hänsyn till detta. En förälder har alltid rätt att väcka talan i dessa frågor och det går inte att hindra. Det enda sättet att undvika det är att försöka komma överens innan det blir en konflikt som mynnar ut i en domstolsprocess.

Om den andra föräldern skulle få umgänge med barnet genom att föräldrarna kommer överens eller genom en dom, så försvinner inte plikten att betala underhåll. Så länge barnet bor permanent med en förälder, så ska den andra föräldern betala för att uppfylla sin underhållsplikt. Dock skulle din sambo kunna bli skyldig att bidra till kostnader som umgänget leder till. Det kan röra sig om exempelvis resekostnader.

Skulle den andra föräldern i framtiden ta kontakt och begära att få träffa sitt barn, så är det första rådet att försöka komma överens med personen och göra upp en plan för hur barnets behov av trygghet, säkerhet och umgänge med föräldrar bäst tillgodoses. Skulle det uppstå konflikter och vara svårt att komma överens går det att vända sig till Familjerätten i er kommun för att få extra stöd i samarbetssamtal och om möjligt undvika en tvist i domstol.

Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1749)
2021-07-31 Förälder som motsätter sig utökat umgänge eller växelvist boende
2021-07-31 Nekat umgänge på grund av befarat missbruk
2021-07-31 Har man en skyldighet att tvinga barnet och träffa umgängesföräldern?
2021-07-31 Undanhålla barnets pass vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (94606)