FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte21/05/2013

Barnbarns arvsrätt

Hej. Min pappa dog när jag var liten. Nu har farmor dörr och jag och min syster har blivit kallade till bouppteckning. Vi har inte haft kontakt med farmor och farfar eller farbror pga att pappa tog sitt liv och vi blev "uteslutna" ur släkten. Jag vet att de har mycket pengar och att bl.a. sålde sin lägenhet för 2,5 miljoner i januari för att flytta in på ett äldreboende. Jag och min syster misstänker att vår farbror kommer att göra allt för att vi ska bli lottlösa och jag undrar vad vi har för rättigheter? Vi ska ha bouppteckning den 20 maj och vi har i gen aning om ifall vi har några rättigheter över huvud taget? Vad händer om de skänkt alla pengar till vår farbror från exempelvis lägenheten? Kan vi bli lottlösa om vår farbror får alla pengar innan farfar går bort? Farfar är senil. Med vänlig hälsning, Maja

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Om du och din syster misstänker att tillgångar som rätteligen ska ingå i kvarlåtenskapen efter er farmor inte finns med i bouppteckningen kan det vara bra att veta att varje dödsbodeägare enligt ärvdabalken 20 kap. 6 § är skyldig att på uppmaning uppge vad han eller hon vet om vilka tillgångar som finns i dödsboet. Finns det en särskild s.k. bouppgivare (den som bäst känner till vilka tillgångar som finns i boet) ska denne intyga på heder och samvete att innehållet i bouppteckningsdokumentet är riktigt och att inga tillgångar avsiktligt har utelämnats (denna skyldighet har även de två gode männen som utsetts till bouppteckningsmän). Ni kan även kräva att vem som helst av dödsbodelägarna och eller de gode männen intygar bouppteckningens riktighet under ed inför domstol (tingsrätt). Ljuger de under ed riskerar de att straffas för mened, se brottsbalken 15 kap. 1 §. Om ni vill att de ska intyga under ed, vänd er till behörig tingsrätt för att få reda på hur ni går till väga för att ansöka om edgång enligt ärvdabalken 20 kap. 6 §.
Vad gäller förvaltningen av dödsboet kan du och din syster i egenskap av dödsbodelägare dessutom ansöka hos tingsrätten om att den ska utse en boutredare (oftast en advokat) - se ärvdabalken 19 kap. 1 §. Denna person tar i så fall över förvaltningen av dödsboets egendom och ser bl.a. till att alla tillgångar som tillhörde er farmor vid hennes bortgång verkligen finns med.
Arvet efter er farmor föll när hon gick bort, dvs. om era farföräldrar gemensamt ägde lägenheten vid den tidpunkten ska hennes andel av lägenhetens värde ingå i kvarlåtenskapen efter henne. När ni i framtiden ska få ut arvet efter era farföräldrar ska detta delas lika mellan dig och din syster å ena sidan och er farbror å den andra. Det är i nuläget inte er farbror, utan er farfar, som styr över vad som ska hända med arvet. Varken ni eller er farbror kommer alltså få ut något arv nu, utan först när er farfar går bort. Om det skulle vara så att er farfar skulle ge bort "lägenhetspengarna" till er farbror, bör detta ses som ett förskott på er farbrors arv. Er farbror är s.k. bröstarvinge till er farfar, och en gåva av betydande värde från en person till en av sina bröstarvingar presumeras vara ett förskott på bröstarvingens arv; särskilt om du och din syster inte får en gåva värd ungefär lika mycket. Vid den framtida beräkningen av vad som ingår i kvarlåtenskapen efter er farfar läggs då det som finns kvar ihop med ”lägenhetspengarna”. Er farbror får avräkna dessa från sin del av arvet. 

Du och din syster träder i er fars ställe vad gäller arvet efter er farmor och kan inte göras lottlösa. Ni har rätt till hälften var av den laglott som skulle tillfallit er far när er farfar går bort. Under förutsättning att er far inte hade fler syskon än er farbror utgör er fars laglott en fjärdedel av den totala förmögenheten som er farfar lämnar efter sig när han dör (jfr ärvdabalken 7 kap. 1 §). Du och din syster har rätt till hälften var av er fars laglott, dvs. en åttondel var av denna totala förmögenhet. Skulle er farfar skriva ett testamente enligt vilket ni skulle få ut mindre än detta värde kan ni enligt ärvdabalken 7 kap. 4 § väcka talan i domstol om att jämka testamentet. Om domstolen jämkar testamentet blir det overksamt i den del det inte berättigar er till er laglott.


Varmt välkommen åter om du har några ytterligare frågor! 
Vänligen,

Anders HedbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?