Barn som diskriminerar barn

Hej! Min syster utsätts för rasistiska kommentarer, kränkningar och skräp. Detta har pågått under en längre tid, där både mentorer och rektorn vet om det. En kränkningsanmälan har gjorts sedan tidigare. Detta har fortsatt och det är flera personer som är indragen mot en som utsätts. Hur bedömer man detta? Vilka lagar räknas in under denna kategori och vad klassas som skadestånd? Notera att detta är människor som är 15 år

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


Jag tolkar er situation på så sätt att personerna som utsätter din syster för detta är barn över 15 år. 


Tillämplig lag 

Lagar som är tillämpliga i detta fall är diskrimineringslagen samt skollagen. 


Diskriminering 

Definitionen av diskriminering enligt diskrimineringslagen (DiskL) är att någon behandlas sämnre än vad någon annan skulle behandlats i en jämförbar situation, 1 kap. 4 § DiskL. Missgynnandet ska ha ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 


Diskrimineringsgrunderna enligt svensk lag omfattar kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och/eller ålder (1 kap. 5 § DIskL) 

Jag tolkar det som att din syster missgynnas på grund av hennes etniska tillhörighet och därför blir sämre behandlad än någon som inte tillhör samma entiska gruppen. 


Skräp 

Jag fick uppfattningen om att din syster även får skräp slängd på henne. Handlingen kan leda till ringa misshandel. Om det som slängs på henne försätter henne i skada eller smärta kan det vara misshandel enligt 2 kap. 5 § Brottsbalken. Med tanken på att personerna som begår dessa handlingar är 15 år är de även straffmyndiga och kan ansvaras för dessa handlingar. 


Hon kan då, genom att anmäla detta till polisen, få rätt till ersättning för skadan från personen som utsatt din syster för skadan. 


Kränkning 

En kränkande behandling kan ske på olika sätt, det kan vara allt ifrån att bli tilltalad på ett nedsättande sätt, bli förnedrad, få saker slängda på sig, bli sparkad på, utsättas för hot eller utfrystning. Detta ska vidare varit riktat mot personens integritet.  


Kränking är enligt lag ett angrepp mot någon person, frihet, frid eller ära (2 kap. 3 § Skadeståndslagen). Handlingen som kränker personen i fråga ska ha skett genom brott. 


I detta fall har din syster blivit kränkt då hon bland annat fått skräp slängd på henne. 


Barn som diskriminerar andra barn, skolans ansvar  

Diskrimineringslagen omfattar inte barn som diskriminerar barn, eftersom lagen främst omfattar diskriminering i arbetslivet. Därför kan inte barnen bli åtalande för diskriminering enligt diskrimineringslagen, 2 kap. 1 § DiskL. Dock har lärarna och personalen på skolan ett tillsynsansvar över eleverna på skolan (6 kap. Skollagen). Skolpersonalen har ett ansvar att motverka kränkningar på skolan (6 kap. 6 § Skollagen).

Skolpersonalen är skyldiga att rappirtera till rektorn om kränkningar förekommer (6 kap. 10 § skollagen). Rektorn ska, tillsammans med huvudmannen, ingripa för att motverk framtida kränkningar. 


Skadestånd 

Om skolpersonalen eller de ansvariga på skolan inte uppfyller sina skyldigheter att förhindra och rapportera kränkningar kan huvudmannen (personen som ansvarar för skolpersonalen) bli skyldig att betala skadestånd till personen som utsätts för kränkningen.  


Bevisbörda  

Att bevisa att kränkning förekommer/förekommit kan inbland vara svårt, din syster måste kunna visa att kränkning antagligt har skett, 6 kap. 14 § Skollagen. Det är då bra att ha sparat bevismaterial så som chattkonversationer eller anteckningar om vad som sagts eller gjorts under kränkningarna. 


Sammanfattning 

Din syster har rätt till skadeståndsersättning om skolpersonalen inte ingriper när hon bli utsatt för kränkningar. Blir hon fysisk skadad av någon genom att få saker slängda på sig, kan hon anmäla personen för misshandel. Dessutom kan barn som genom brott kränker henne bli skydliga att betala skadestånd. 


Jag önskar dig och din syster all lycka! 


MVH 

Nelly Starkengren 

Rådgivare Nelly StarkengrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo