Badrumsrenovering, fel i tjänsten.

Anlitade en badrumsfirma för 3,5 år sedan. Nu har de äntligen rivit hela badrummet igen efter att vi anlitat en egen besiktningsman. Vid första besiktningen var där 28 anmärkningar och nu sedan de byggt upp igen var det 17 anmärkningar innan tätskiktet var satt. Inget företag vill arbeta för dom. Och efter 11 veckor är inte ens väggarna uppe då de måste ha dit en VVS firma. Givetvis vill vi inte ha dom i vårt hus men vi vet inte hur vi ska gå till väga. Samma gäller ersättningen. Jag mår jätte dåligt över detta. Men det kan man ju inte begära ersättning för. Jag har efterlyst en tidsplan men de vägrar ge mig. Man känner sig så maktlös.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag har förstått din fråga rätt, så anlitade ni i egenskap av konsument, en näringsidkare till renovering av badrummet (tjänst) varefter det genom besiktning konstaterades att tjänsten var bristfällig. Vidare uppfattar jag det som att ni vill ha ersättning för den skada ni har åsamkats.

Vilken lag är tillämplig?

Konsumenttjänstlagen (KtjL) gäller avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter i fall då tjänsten avser arbete på fast egendom eller byggnader, 1 § KtjL. Er situation faller således inom konsumentstjänstlagens tillämpningsområde.

Vad gäller?

Lagen är tvingande (indispositiv) till konsumentens fördel, dvs. det går inte att avtala bort lagens bestämmelser till konsumentens nackdel 3 § KtjL.

När är tjänsten felaktig?

Tjänsten är felaktig om resultatet avviker från fackmässig standard, 9 § p.1 jfr 4 § första stycket KtjL. Näringsidkaren ska också agera med tillbörlig omsorg till konsumentens intressen. Det torde med hänsyn till antalet anmärkningar stå klart att badrumsfirman har brustit i sin fackmässighet. Därav tjänstens felaktighet.

Vilka påföljder kan göras gällande?

Ni måste reklamera att tjänsten är felaktig till badrumsfirman inom skälig tid efter det att ni märkt eller borde ha märkt felet annars bortfaller er rätt att göra gällande påföljder. I lagtexten preciseras skälig tid; underrättelse som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid 17 § KtjL.

Ni har redan begärt avhjälpande vilket har skett 20 § KtjL. Men ett stort antal fel upptäcktes på nytt. Felen har alltså inte avhjälpts varför ni har rätt till avdrag på priset 21 § första stycket KtjL. Emellertid tycks tjänsten vara behäftad med så allvarliga brister att syftet med tjänsten möjligtvis uppnår kravet i lagtext på huvudsakligen förfelat. I vart fall kan det inte undgått badrumsfirman, åtminstone borde de ha insett (synbarhetsrekvisitet) detta, samt att firman har gjort två försök varav båda misslyckade.

Är tjänsten utförd till en viss del (vilket jag förmodar) och det finns starka skäl (t.ex. misslyckas gång på gång, allvarliga brister etc.) får ni som utgångspunkt häva avtalet beträffande återstående del. Sedan beroende på om syftet är huvudsakligen förfelat (medför rätt till hävning i dess helhet) och näringsidkare åtminstone bort inse detta. Exempel på huvudsakligen förfelat syfte är om en näringsidkare anlitas att bygga en pool, bygger istället en damm. Eller om tjänsten utförts till en del (gjort faktisk nytta) och inte huvudsakligen förfelat medför det antingen hävning i dess helhet (får retroaktiv verkan) eller för hävning den del som återstår av tjänsten (med innebörden ni måste betala för redan utfört arbete, givetvis på villkoret att det är fackmässigt utfört).

Vid hävning har näringsidkaren rätt att återfå det material som har tillhandahållits, om det kan ske utan att ni åsamkas olägenheter eller kostnader av betydelse 23 § KtjL. Vad som ej kan återlämnas, ska ni ersätta firman för.

Skadeståndsrätt

Utöver hävningsrätt har ni rätt till skadestånd på grund av fel 31 § tredje stycket KtjL. Skadeståndsansvaret enligt 31 § omfattar i princip all förlust på grund av fel med undantag för personskador 35 § KtjL. Med andra ord kan du, likt vad du antyder frågan, inte få ersättning för att du mått dåligt (är en personskada, närmare bestämt ideell skada - sveda och värk, mer om detta i skadeståndslagen). Ersättningen omfattar skadan ni lidit på grund av felet, såvida inte näringsidkaren visar att felet varit utanför dennes kontrollsfär. Sistnämnda bör inte aktualiseras i ert fall. Ersättningen avser både direkta och indirekta förluster (positivt kontraktsintresse). Skadeståndsskyldigheten omfattar även s.k produktskador, dvs. både skador på föremålet för tjänsten och annan egendom.

Handlingsplan

Reklamera tjänsten omgående, om ni inte redan har gjort det.

Häv avtalet, antingen för resterande del eller i sin helhet och begär skadestånd.

Vägrar badrumsfirman rätta sig efter era krav, kan ni vända er till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för prövning. Under rubriken köp av tjänst kan ni anmäla ert case.

Ni kan vid behov, boka en tid med någon av Lawlines skickliga jurister. Boka tid är enkelt via https://lawline.se/boka.

Hoppas att ni har fått svar på er fråga.

Hälsningar,

Pontus FridénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo