Avvisad/avslagen resningsansökan

2019-06-28 i Domstol
FRÅGA
Är kritisk till det underlag som Tingsrättenanvänt som grund för sitt domslut och har därför ansökt om ny förhandling av Hovrätten.Via juridiskt ombud insänt handlingar tillHovrätt, men som utan motivering inte villgå vidare i ärendet (resningsansökan?)Vad kan man nu göra? Gäller mindreårigt barnsom blir drabbat av detta.
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har skickat in en resningsansökan till hovrätten angående ett ärende som avgjorts i tingsrätten, och att hovrätten valt att inte bevilja resning och att du nu vill veta hur du kan ta det vidare. Jag utgår från att ärendet rör ett tvistemål (alltså att ärendet inte är ett brottmål).

Vad säger lagen?

Resning är ett särskilt rättsmedel som regleras i 58 kap. rättegångsbalken (RB). En beviljad resningsansökan är en möjlighet att ändra en dom som vunnit rättskraft (alltså inte kan överklagas eller omprövas till exempel för att överklagandetiden gått ut eller för att det prövats av alla behöriga instanser). Resning i tvistemål kan enligt 58:1 RB beviljas av fyra skäl; (1) Om om ledamot av rätten eller en av dess tjänstemän gjort sig skyldig till brott och detta kan antas ha påverkat målets utgång, (3) om skriftligt bevis som åberopats är felaktigt eller någon som hörts under sanningsförsäkran ljugit och detta kan antas ha påverkat målets utgång, (3) om det framkommer några nya omständigheter som sannolikt skulle kunnat leda till annan utgång om de presenterats samt (4) om den rättstillämpning som ligger till grund för domen uppenbart strider mot lag.

Resning i tvistemål beviljas alltså endast på någon av dessa fyra grunder, av din fråga ligger det närmast till hands att andra eller tredje grunden är någon av de grunder som ditt ombud åberopat. Vad avser den tredje grunden kan sägas att parten som vill åberopa denna måste göra sannolikt att han inte kunnat åberopa de nya uppgifterna när rätten tog ställning första gången eller i vart fall att han underlåtit att presentera dem då av en giltig anledning (58:1 2 st RB).

Ansökningsfristen för resning är 1 år från det att sökanden fick kännedom om det förhållande som ansökan grundas på (58:4 2 st RB). Ansökan ska enligt 58:5 RB innehålla den dom som ansökan avser, varför man ansökt och vilka förhållanden som ansökan grundas på. Den ska dessutom innehålla de bevis som sökanden vill åberopa och vad dessa bevis ska styrka. Om ansökan grundas på nya omständigheter är det här man anger varför man inte åberopade dem vid den lägre instansen (58:5 2 st RB). Ansökan ska skrivas under av sökanden eller sökandens ombud.

Bedömningen i ditt fall

Det framgår av din fråga att den ansökan om resning du lämnat in till hovrätten inte beviljats, jag har ovan gått igenom de grundläggande kraven som ställs på en ansökan om resning. Att ansökan avvisats eller avslagits kan ha att göra med att det brister i någon av förutsättningarna jag tagit upp. Av informationen i din fråga kan jag dock inte dra några närmare slutsater om detta, jag rekommenderar därför att du pratar med ditt juridiska ombud för att få lite klarhet i varför din resningsansökan avslogs.

Det som återstår att göra om hovrätten avvisat eller avslagit en resningsansökan är att överklaga beslutet till högsta domstolen (HD), de regler som gäller för ett sådant överklagande är samma regler som gäller generellt för överklaganden till HD, dessa kan man till stor del finna i 54 kap RB. Högsta domstolen är en prejudicerande instans, vilket innebär att den huvudsakligen tar upp fall som är tänkta att kunna vägleda rättstillämpningen hos underinstanserna. För att HD ska ta upp en överklagan om resningsansökan krävs därför prövningstillstånd (54:9 RB). Prövningstillstånd meddelas enligt 54:10 RB om det är av vikt för att vägleda rättstillämpningen eller om det finns synnerliga skäl för att målet ska tas upp, till exempel om det finns grund för resning eller om utgången i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Jag har ingen möjlighet att uttala mig om hur utsikten är att på ett prövningstillstånd beviljat i högsta domstolen, vill du gå vidare på detta spår rekommenderar jag därför att du tar kontakt med ditt ombud.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa!

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (408)
2020-05-17 När har juristdomaren utslagsröst?
2020-05-09 Resning/domvilla vid tjänsteförseelse av domare
2020-04-30 Kan man återvinna målet efter tredskodom?
2020-04-24 Skilsmässodom på spanska?

Alla besvarade frågor (80267)