Avtalstolkning och bevisvärdering

2016-03-07 i Avtal
FRÅGA
HejHar en fråga angående radonklausul och bevisbörda som jag hoppas att ni kan hjälpa mig medNär vi i somras köpte vårt hus skrev vi ett tilläggsavtal till köpeavtalet angående radonhalter enligt nedan. Vi har nu genomfört en radonmätning och dessvärre var resultaten mycket höga (nivåer på 350 resp 750Bq/m3 på resp. våningsplan). Vi har ett mätresultat utfärdat av ett ackrediterad laboratorium som styrker ”Radonmätning med spårfilm” enligt ”SSMs metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder”. Säljaren tycker dock inte att detta räcker som bevis, utan hävdar att det är mitt ansvar att påvisa att bland annat kalibrerade mätdon har använts hos labbet, att personalen är auktoriserad för dessa mätningar etc. Dvs sådant som jag anser att man kan ska kunna lita på att ett ackrediterat labb uppfyller när de refererar till denna standard i rapporten. Anser ni att jag behöver styrka avtalsvillkoren utöver vad jag redan gjort?Tilläggsavtal:Köparen har för avsikt att låta utföra en radonmätning av bostadsbyggnaden. Mätmetoden skall överensstämma med Strålsäkerhetsmyndighetens "Metoodbeskrivning för mätning av radon i bostäder". Skulle det uppmätta mätvärdet överskrida 200BQ/m3 luft på något av våningsplanen, har köparen rätt till nedsättning av köpeskillingen med XXXXX kr. Köparens framställan om nedsättning ska göras skriftligen senast 2016-xx-xx till säljaren. Beloppet ska utbetalas till köparen när säljaren fått ta del av mätresultatet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Fel i fastighet regleras i 4 kap. 19 § jordabalken. Vid en överlåtelse av fastighet har köparen en mycket vidsträckt undersökningsplikt. Är man inte själv kunnig nog att utföra en besiktning bör man anlita en besiktningsman. Om man misstänker att det finns ett fel i fastigheten till exempel lukt eller fläckar har man ännu vidare undersökningsplikt.

I ditt fall handlar dock frågan egentligen inte om fel i fastigheten. Er tvist rör vad ni avtalat om, det vill säga allmän avtalsrätt. I avtalet framgår vilken typ av mätmetod som ska användas och vilken följd mätresultatet ska medföra, det vill säga en nedsättning av köpeskillingen.

Gällande säljarens invändningar så handlar det om en tolkning av ert avtal och en bevisvärdering. Jag bedömer att utifrån formuleringarna i ert tilläggsavtal kommer säljaren inte komma långt med sina invändningar. Som du själv skriver så har jag svårt att se att det kan ställas krav på hur mätningarna utförts i praktiken, att mätningarna utförts av ett ackrediterat laboratorie bör utgöra tillräckligt skäl för att nedsättning av köpeskillingen ska ske i enlighet med ert tilläggsavtal.

Vänligen

Louise
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1411)
2021-01-20 Hur utformar jag en framtidsfullmakt
2021-01-19 Behöver vi skriva en framtidsfullmakt eller räcker det att vi är gifta?
2021-01-18 Går det få tillbaka ett lån som man givit till någon annan?
2021-01-17 Vad avgör om ett avtal är legitimt och juridiskt bindande?

Alla besvarade frågor (88309)