Avtalstolkning av en överenskommelse om utdelning med en viss procentsats vid försäljning av lös egendom utan angivande om när försäljning skulle ske.

2020-07-19 i Avtal
FRÅGA
Vi skilde oss för ca 10 år sedan. Vi hade då en båt som var värd ca 1000 000. Vi kom överens att jag skulle ha 25% vid försäljning. Mannen har använt båten varje sommar och inte skött den, så nu har han sålt den för 500 000. Vilket värde ska vi gå efter?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det verkar som att ni har ingått ett juridiskt bindande avtal. Ni har kommit överens om att du skulle få 25% vid försäljning av båten, medan båten alltjämt befunnits i hans besittning.

Avtalstolkning

Avtalstolkning är ett mångfacetterat och svårt område inom juridiken. Någon lagfäst, ensidig och konsekvent metod finns inte. Olika hållpunkter har dock utvecklats inom doktrinen och genom rättstillämpningens försorg (rättspraxis) främst genom prejudikat från Högsta domstolen.

Hållpunkterna

Vad ni faktiskt avsett vid tillfället då ni ingick avtalet (partsviljan) är domstolens utgångspunkt. Men partsviljan kan av naturliga skäl såsom motstridiga uppfattningar och att tid är en faktor, sällan fastställas. Då får exempelvis avtalets ordalydelse stort genomslag om denna är otvetydig. Andra relevanta faktorer är avtalets ändamål och underförstådda avtalsvillkor.

Ditt fall

Sett till ordalydelsen isolerad, mot bakgrund av att någon tidsangivelse för när försäljning ska ske, talar den för att du får 25% av 500 000 kr. Detta är bara en uppfattning av läget baserat på informationen i din fråga. Givetvis kan andra omständigheter inverka på hur avtalet bör fastställas. Dessvärre kan jag alltså inte ge dig ett säkert svar.

Ytterst kan avtalet ändras till din fördel (jämkning) enligt 36 § Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, såvida omständigheterna är av sådan art att det vore oskäligt att den ursprungliga avtalstexten skulle bestå. Om din före detta man har utnyttjat avtalets brist på precision medvetet och tillskansat sig en fördel på din bekostnad kan illojal avtalstillämpning aktualiseras. Illojal avtalstillämpning kan inverka på hur avtalsinnehållet ska fastställas, men behöver inte göra det.

Vad kan du göra nu?

Du kan anställa professionell juridisk rådgivning av någon av Lawlines skickliga jurister se här.
Du är välkommen att kommentera mitt svar om du vill komplettera din fråga med ytterligare information eller om något i mitt svar är oklart.
Vill du läsa mer om avtalstolkning rekommenderar jag facklitteratur av Jan Ramberg och Christina Ramberg, deras gemensamma bok: Allmän avtalsrätt.

Hoppas att mitt svar har bringat lite klarhet i din juridiska belägenhet.

Hälsningar,

Pontus Fridén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1427)
2021-02-22 Kan min makes barn sälja vår bostad genom hans framtidsfullmakt?
2021-02-22 Deposition och avbokning i avtal
2021-02-21 Lån om man sitter i fängelse?
2021-02-21 Kan man ingå avtal där betalning ska ske vid försäljning?

Alla besvarade frågor (89488)