Avtalstolkning

2015-04-11 i Avtal
FRÅGA
Hej, jag är på väg att ingå ett avtal med min arbetsgivare om "upphörande av anställning" där vi enats om ett avgångsvederlag samt att redan intjänad bonus som skall utbetalas 2017 resp 2018 skall stå fast. Dock finns ordalydelsen..."med denna ök är samtliga mellanhavanden slutligt reglerade...."Min fråga är om orden "slutligt reglerade s a s kör över den tidigare paragrafen om "redan intjänad..skall utbetalas" och på så sätt upphäver den? Eller skall man göra ett tillägg efter "slutligt reglerad.." med t ex "dock ej enl paragraf x.x eller dylikt?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Vad gäller avtalstolkning så är inte det skrivna avtalet det som nödvändigtvis gäller, det som är avgörande är i stället vad parterna har kommit överens om och egentligen menat med avtalet. Naturligtvis är det som skrivits ändå av stor betydelse, inte minst som bevis. Det finns därför starka skäl med att vara noggrann med vad man skriver under, även om det alltså inte är (i teorin) helt avgörande.

Vad som har avtalats beror alltså på samtliga omständigheter och det kan vara förrädisk att lyfta en mening ur avtalet för att enbart tolka den.

Men om jag ändå ska ge mig på att tolka avtalets innebörd utifrån den information du har gett mig så menar jag att den nuvarande lydelsen, att samtliga mellanhavanden är slutligt reglerade, inte upphäver den tidigare upptagna paragrafen. Texten torde i stället tolkas som att avtalet i stort reglerar era mellanhavande uteslutande. Med det menar jag att eventuella frågor er emellan som inte tas upp i avtalet inte senare är tänkta att kunna få tas upp. Däremot är de andra paragraferna i avtalet, oavsett tidpunkt för infrielse, fortfarande gällande.

Om du väljer att lägga till din tänkta text, kommer det bli än tydligare att du ska få din bonus, men det finns samtidigt en risk att andra delar av avtalet som ännu inte infriats inte verkar som de behöver infrias då du explicit enbart nämner bonusen.

Erik Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll