FrågaAVTALSRÄTTAvtal08/04/2015

Avtalsbrott vid köp av lös egendom

Hej

Har ett litet problem angånde en blocketannons.

Det hela började med att jag ringde på en annons gällande en grävmaskin.

Första gången jag ringde han så försökte jag pruta ner maskinen lite, men gick dåligt. Sa då att jag skulle ringa upp igen bara jag hade fått diskutera nytt prisförslag med farsan. Kom fram till att vi skulle ge han vad han ville ha och ringde tillbaka efter ca 2min.

Då hade någon annan ringt som ville komma och kolla på maskinen.

Han lovade dock mig att jag var först i turordning för jag hade ju gett han samma bud som stod i hans annons.

Dock skulle det komma en annan person dagen efter och kolla på maskinen fick jag veta när jag pratade med han.

Det hela slutade med att jag gick miste om denna maskin.

Nu undrar jag om han har gjort sig skyldig till avtalsbrott och jag har rätt att köpa maskinen för vi hade ju ett muntligt avtal enlig mig eller vad säger lagen. Och allt detta finns inspelat i mobilen.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!

Den primära frågan vi har att utreda är huruvida det föreligger ett avtal mellan dig och säljaren. Om den frågan besvaras jakande, är nästa steg att bedöma om det finns grund för skadeståndsskyldighet för säljaren genom ett avtalsbrott.

Har säljaren givit ett anbud genom sin blocketannons? Svaret på den frågan är, nej! Anledningen till det är att annonsen inte är riktad till någon specifik adressat, vilket är ett grundläggande krav för att ett anbud skall betraktas som bindande. Man talar i dessa fall om att annonser av detta slag är att ses som ett utbud, d.v.s. vem som helst kan lägga ett bud på sakerna och sedermera sluta ett avtal med säljaren. Den andre intressenten har i ert fall varit och tittat på maskinen, och som jag tolkar det lämnat ett bud som sedermera accepterats. Avtalet blev bindande mellan dem i samband med att anbudet från köparen accepterades.

I samband med din första kontakt med säljaren lämnade Du ett anbud som inte accepterades och därför uppkom inget avtal mellan er. När den andra kontakten togs lämnade Du ett bud som motsvarade det säljaren sökte för maskinen. Jag har dock svårt att tolka om budet accepterades eller om Du enbart fick förtur till att köpa under vissa omständigheter. Svaret är beroende av vad som framkom från ert samtal, dvs under vilka omständigheter skulle Du anses ha förtur? Accepterade säljaren ditt anbud som sådant, eller accepterades anbudet under vissa förutsättningar?

Det ställs i de allra flesta avtalssituationer inte några formella krav för att avtal skall vara giltigt. Det är därmed exempelvis fullt möjligt att muntligt ingå avtal, även om det vid en eventuell tvist kan uppkomma bevissvårigheter. Det skall dock sägas att det i vissa fall ställs upp formalkrav vid ingående av avtal, exempelvis vid köp av fast egendom. En maskin är att se som lös egendom, för vilka inte finnas några formkrav.

Om vi utgår ifrån att ett giltigt avtal har uppstått, så är det enda alternativet för dig att få däcken att vända dig till den nye ägaren. Problemet som då uppstår, med tanke på att säljaren ingått avtal med två köpare, är att fastställa vem som har bättre rätt till maskinen. Enligt 2 § godtrosförvärvslagen vinner den nye köparen bättre rätt till maskinen om denne köpt maskinen i god tro då den fanns i säljarens besittning, se https://lagen.nu/1986:796. Med god tro menas att han/hon inte skall ha känt till att säljaren ingått ett avtal med en annan köpare. Om god tro förelåg, och ägaren har maskinen i sin besittning, så är han att betrakta som den rättmätige ägaren till maskinen och dina möjligheter att få maskinen är tämligen små.

Avseende skadestånd för ett av säljaren begånget avtalsbrott gäller att Du skall ha lidit någon form av skada i form av att Du förlorat pengar på avtalsbrottet eller haft andra utgifter på grund av affären. Jag tolkar dina uppgifter som att Du inte erlagt betalning för maskinen och heller inte lidit någon ekonomisk skada i övrigt. Således har Du ingen möjlighet att få skadestånd från säljaren om Du inte kan påvisa att en konkret skada uppstått.

Hoppas Du fått svar på din fråga! Om Du har några funderingar, eller frågor i övrigt, är Du mer än välkommen att återkomma. Jag nås bäst via email: Anes.sabic@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Anes SabicRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning