Avtalsbrott, avbeställning, allmänna avtalsrättsliga principer

2018-10-12 i Avtal
FRÅGA
Hej! jag driver ett AB och hyr ut mig som konsult Jag får beställningar som jag skriver under och skickar tillbaka till beställareJag har nu fått en avbeställning på ett jobb på ca 100 timmar, då dom ska lösa detta jobbet med egen personalDenna avbeställning kommer sent så jag har inte kunnat fylla upp med nya jobbKan jag kräva betalt ?en annan gång så senare lade dom mitt jobb 3 dagar och dessa vill jag givet vis ha betalt för då jag tackat nej till ett annat jobb för att jobba åt denna kunden, det är en ny man på posten som beställare som jag inte drar jämt med, Den förra var det inga problem med och han betalade för dagar jag var bokad som inte blev av Jag har ett ramavtal med kunden som har gått ut så då gäller väl inte det ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga lagar som reglerar de avtal enligt vilka ett aktiebolag hyr ut en anställd som konsult till andra bolag. Det råder en stor avtalsfrihet inom detta område. Detta innebär såväl att grundprincipen om att avtal ska hållas ("pacta sunt servanda" på latin) och att det främst är avtalet som avgör parternas rättigheter och skyldigheter. Utöver detta gäller allmänna avtalsrättsliga principer.

Du beskriver att du har haft problem med två beställningar med vad som verkar vara samma företag. Ett problem har bestått i att företaget avbeställt en beställning på 100 timmars arbete samt att företaget har senarelagt arbete avseende en annan beställning. Båda dessa åtgärder från företagets sida har medfört att du inte har kunnat fylla upp dessa timmar med arbete och således har lidit en inkomstförlust.

Du beskriver att du har haft ett ramavtal med detta företag. Ett ramavtal ingås vanligen mellan två parter för att ge en rättslig ram för deras mellanhavanden. I ett sådant ramavtal anges ofta vad som sker om ett kontraktsbrott inträffar, uppsägningstid, eventuell rätt till avbeställning och dylikt. Inom ett ramavtal sker sedan "avrop" (konkreta beställningar). För en sådan beställning gäller då dels det som anges i den konkreta beställningen samt vad som anges i ramavtalet.

Det framgår inte av din fråga huruvida de beställningar ("avrop") du har haft problem med har skett enligt ramavtalet (då detta fortfarande gällde) eller efter det att ramavtalet slutade gälla. Skedde beställningarna innan ramavtalet slutade gälla, får man bedöma din situation dels efter (de eventuella) bestämmelserna i den konkreta beställningen samt bestämmelserna i avtalet. Har beställningarna skett efter ramavtalet upphörde får man bedöma din situation efter (de eventuella) bestämmelserna i beställningen. För båda situationerna gäller dock att allmänna avtalsrättsliga principer får verkan för det fall inte något annat anges i ramavtalet eller den konkreta beställningen.

Eftersom jag inte vet huruvida beställningarna har skett inom eller utom ramavtalet samt vad ramavtalet eller de konkreta beställningarna innehåller för bestämmelser, kan jag endast redogöra för vad som gäller enligt allmänna avtalsrättsliga principer. Det jag skriver i det följande gäller alltså för det fall att något annat inte anges i tillämpliga bestämmelser i ramavtalet (för det fall beställningarna skedde inom ramavtalet) eller i de konkreta beställningarna (för det fall beställningarna skedde utom ramavtalet). Jag återkommer i slutet till några kommentarer kring hur du kan tänka beträffande ramavtalet och de konkreta beställningarna.

Bedömning enligt allmänna avtalsrättsliga principer

En generell princip inom avtalsrätten är som jag anförde ovan att avtal ska hållas. Det föreligger alltså ingen generell rätt att ångra sig. Detta har däremot det beställande företaget i ditt fall gjort. Du beskriver ju att de beställde 100 timmars arbete, men avbeställde detta, vilket fick följden att du inte utförde något arbete denna tid. Beställaren begick härvid ett kontraktsbrott.

Du beskriver även att du, enligt en beställning, skulle utföra arbete en viss tid. Detta arbete senarelades däremot, med följden att du inte kunde utföra något arbete dessa dagar. Även härvid begick beställaren ett kontraktsbrott.

En allmän princip inom avtalsrätten är att den som begår ett kontraktsbrott ska betala skadestånd för den skada som kontraktsbrottet åsamkar motparten. Som jag anfört ovan har beställaren enligt allmänna principer begått kontraktsbrott två gånger. Beställaren är därför skyldig att betala skadestånd för den skada som du åsamkats med anledning av dessa kontraktsbrott. Du beskriver att du har lidit skada i form av att du inte har kunnat få andra jobb inom den tid då beställaren antingen avbeställt ett jobb, eller senarelagt det. Du har alltså lidit inkomstförlust. Beställaren är då skyldig att betala ersättning för denna inkomstförlust.

Hur du kan tänka kring ramavtalet och de konkreta beställningarna

Jag ovan under rubriken "Bedömning enligt allmänna avtalsrättsliga principer" konstaterat att du har rätt till ersättning för den inkomstförlust du har lidit till följd av att företaget avbeställde en beställning avseende 100 timmars arbete samt att det har senarelagt arbete enligt en annan beställning.

Det kan dock vara så att ramavtalet eller de (eventuella) bestämmelserna i de enskilda beställningarna anger annat. Om så är fallet, gäller inte det jag skrev under nyssnämnda rubrik.

Jag vill därför rekommendera dig att först avgöra huruvida de beställningarna du har haft problem med har skett inom ramen för ramavtalet, d.v.s. huruvida de skedde då ramavtalet fortfarande gällde. Om så är fallet rekommenderar jag dig att läsa ramavtalet. Om det är så att det i ramavtalet står att företaget hade rätt till avbeställning eller att någon ersättning för inkomstförlust inte ska utgå vid avbeställning, så gäller detta. I så fall har du inte rätt till ersättning för inkomstförlust. Om beställningarna skedde när ramavtalet gällde, men det inte står något om rätt till avbeställning eller dylikt i ramavtalet, rekommenderar jag dig att kontrollera huruvida något annat föreskrevs i de konkreta beställningarna. Om det i samband med beställningen angavs att rätt till avbeställning förelåg eller att någon ersättning för inkomstförlust inte utgår, har du ingen rätt till ersättning för inkomstförlust. Om inte något av detta anges varken i ramavtalet eller de konkreta beställningarna, har du dock rätt till ersättning för inkomstförlust, i enlighet med de allmänna avtalsrättsliga principer som jag redogjorde för ovan.

Om beställningarna du har haft problem med inte skedde inom ramen för ramavtalet, d.v.s. under tiden då ramavtalet gällde, rekommenderar jag dig att kontrollera de konkreta beställningarna. Om det i dessa anges att rätt till avbeställning förelåg eller att någon ersättning för inkomstförlust inte utgår, har du inte rätt till ersättning för inkomstförlust. Om inte något av detta anges har du dock rätt till ersättning för inkomstförlust, i enlighet med de allmänna avtalsrättsliga principer som jag redogjorde för ovan.

Sammanfattning samt hur du går vidare

Jag förstår att detta kan verka svårt att greppa. Jag ska därför här sammanfatta och ge rekommendationer med hur du kan gå vidare.

Du bör först kontrollera huruvida några särskilda regler har angivits i samband med de beställningar du har haft problem med. Om det i dessa anges att rätt till avbeställning förelåg eller att ersättning för inkomstförlust inte utgår, har du ingen rätt till ersättning från företaget.

Om detta inte anges i beställningarna, bör du kontrollera huruvida beställningarna skedde inom eller utom ramen för ramavtalet. Om beställningarna skedde inom ramavtalet, d.v.s. då ramavtalet gällde, bör du kontrollera ramavtalet. Om det i sådant fall i ramavtalet anges att rätt till avbeställning förelåg eller att någon ersättning för inkomstförlust ej utgår, har du ej rätt till ersättning från företaget. Om detta inte anges i ramavtalet har du rätt till ersättning för inkomstförlust, i enlighet med allmänna avtalsrättsliga principer.

Om beställningarna skedde utom ramen för ramavtalet, har du även i detta fall rätt till ersättning för inkomstförlust, i enlighet med allmänna avtalsrättsliga principer.

Om du, efter att ha kontrollerat vad jag skrivit strax ovan, kommer fram till att rätt till ersättning föreligger, rekommenderar jag dig att påtala detta för företaget och kräva ersättningen. Om företaget vägrar betala rekommenderar jag dig att antingen ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden eller skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.

Tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga. Vill du ha hjälp från en av våra jurister med något av det ovanstående eller har kortare följdfrågor är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se.

Vänligen,

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1098)
2019-04-16 Köpares avtalsbundenhet efter att säljaren ändrat avtalet
2019-04-16 Får en trafikskola kräva läkarintyg?
2019-04-12 Är det diskriminerande att kräva betalning med en app?
2019-04-04 Vem får bevittna en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (67937)