Avtal om ensam vårdnad

2016-04-19 i Barnrätt
FRÅGA
Jag och min fd man är överens om att gå till familjerätten och skriva över vårdnaden på mig för våra 2 barn . Han har 2 krav som vi skrivit i ett kontrakt på sidan om som även ska skrivas på av en oberoende person . Gäller detta dokument rent juridiskt sen ? Väldigt viktigt för oss båda att det gör det ?
SVAR

Hej Mikaela och tack för din fråga!

Aktuell lagstiftning i din fråga är Föräldrabalken (1949:381) (FB). När ett barn föds är den legala utgångpunkten att barnet står under gemensam vårdnad av båda föräldrarna om de är gifta vid födseln, annars uppkommer gemensam vårdnad från det att paret gifter sig, se 6 kap 3§ FB. Denna gemensamma vårdnad kvarstår även om föräldrarna senare kommer att skilja sig, om det inte sker en upplösning av vårdnaden, se samma bestämmelse som ovan.

För att få till stånd en ändring av vårdnaden från gemensam till enskild, eller från den ene föräldern till den andre, ska rätten besluta i frågan, se 6 kap 5§ FB. Domstolen har då mandat att vägra en upplösning av den gemensamma vårdnaden med utgångspunkt i en bedömning av barnets bästa i enlighet med 6 kap 2a§. Här ska man enligt samma bestämmelse särskilt fästa vikt vid barnets behov av god kontakt med båda föräldrarna. Det föreligger här vad man nästan kan kalla en presumtion från lagstiftaren om att gemensam vårdnad är mest fördelaktigt för barnet. Även om det inte är en uttrycklig presumtion är det i vilket fall ett sådant mönster som syns i tidigare rättsfall. Vid en överflyttning till ensam vårdnad ska detta som regel ske till den som bäst kan antas främja ett nära och gott umgänge mellan barnet och den andre föräldern. Vidare enligt 5§ ska rätten även fästa vikt vid hur väl föräldrarna kan samarbeta, ju sämre samarbetsförmåga desto större benägenhet att ge ensam vårdnad till en förälder. Rätten får inte döma till gemensam vårdnad om båda parter motsätter sig detta, 6 kap 5§ FB.

Ni som föräldrar har även en möjlighet, enligt 6 kap 6§ FB, att avtala om att vårdnaden ska tillfalla endast en av er. För att avtalet ska vara juridiskt bindande krävs att det är skriftligt, innebärande att ni har undertecknat det, och att det blir godkänt av Socialnämnden. Genom att avtalet blir gällande på detta sätt får det vidare samma verkan som en dom om vårdnad, innebärande bland annat att det kan bli föremål för verkställighet om en part inte skulle följa avtalets innehåll. Samma regler gäller för avtal om boende och umgänge, se 6 kap 14a § + 15a§. Nämnden ska besluta att avtalet är gällande om det är förenligt med barnets bästa, vilket i enlighet med ovan angivna synsätt på fördelarna med gemensam vårdnad, kan bli en ganska tuff prövning. De ska i princip göra samma bedömning som rätten. Jag kan inte ta vidare ställning till de specifika krav ni vill göra gällande i avtalet, då dessa inte framkommer av er fråga.

För att avtalet ska gälla får ni således vända er till Socialnämnden i den kommun där barnen är folkbokförda för att få avtalet godkänt!

Hoppas ni fått svar på er fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1614)
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?

Alla besvarade frågor (88267)