Avstängning från skolan

FRÅGA
Jag har blivit anklagad för att jag hade sagt dåliga saker om en elev och lärare. Det har absolut inte hänt. Skolan har inga vittnen eller bevis för detta utan det är bara falska anklagelser. Plus att lärare sa att jag försökte ta hennes vän som är 14 år. Hur ska jag hantera detta? Känns ej okej att jag blir avstängd av från skolan på grund av detta.
SVAR

Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline tillhandahåller.

Av 5 kap. 14 § skollagen framgår det att en rektor har befogenhet att stänga av en elev såvida dessa villkor är fullgjorda:

- Avstängningen ska vara nödvändig med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero
- Syftet med avstängningen har inte uppnåtts genom utvisning, kvarsittning och varning
- Eleven erbjuds kompensation för den undervisning som han eller hon går miste om på grund av avstängningen

Om samtliga kriterier är tillfredsställda kan rektorn stänga av en elev. Avstängningen får dock inte vara längre än en vecka och inte vidtas mer än två gånger per kalenderhalvår enligt 5 kap. 15 § skollagen.

Mot bakgrund av vad som har framförts behöver man utreda huruvida samtliga kriterier verkligen är uppfyllda. I ditt fall verkar rektorn ha vidtagit åtgärder på falska grunder. Jag råder er således att överklaga beslutet hos den närmaste förvaltningsdomstolen (jfr 28 kap. 9 § skollagen).

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?