Avsluta uppdrag som god man

FRÅGA
Hur går man tillväga för att säga upp en Gode Man?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I 11 kapitlet i föräldrabalken finns bestämmelser om god man uppdrag reglerat. Föräldrabalken (FB) finner du här: https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Foraldrabalk-1949381_sfs-1949-381/#K11.

Beslut om godmanskap regleras genom 11 kap. 4 § FB. Ansökan om att sådant godmanskap ska upphöra och att god man således ska entledigas, får i enlighet med 11 kap. 21 § göras av någon av dem som avses i 15 § första stycket eller av den gode mannen. Rätten eller överförmyndaren får också i enlighet med 21 § andra stycket, självmant ta upp frågor som avses i första stycket och som de är behöriga att avgöra.


Enligt 11 kap. 19 § första stycket skall godmanskapet upphöra när huvudmannen inte längre är i behov av en god man. Beroende på bakgrunden till varför en god man har utsetts, gäller också olika regler för entledigande.

Enligt bestämmelsen ska en god man som förordnats enligt 3 § 1-5 entledigas så snart den som förordnandet avser begär det. När en god man har slutfört sitt uppdrag ska denne genast anmäla det till överförmyndaren. En god man har i enlighet med bestämmelsens andra stycke, rätt att på begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Om godmanskapet ska fortsätta är den gode mannen dock skyldig att kvarstå till dess att ny god man har utsetts, om inte annat föreskrivs i 19 a §.

Ett beslut om att det godmanskap som förordnats enligt 4 §, ska upphöra och ett beslut om att entlediga en god man, fattas av rätten i enlighet med 19 b §. I övriga fall fattar överförmyndaren beslut om upphörande av ett godmanskap och om entledigande av en god man.

Hoppas att du fått svar på din fråga och tveka inte att återkomma om du har fler frågor!

Med vänliga hälsningar,

Malin Dijnér
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (470)
2020-10-24 Kontroll av god man
2020-10-12 Vilket ansvar har en god man och förvaltare vid omhändertagande och försäljning av testamente och fast egendom?
2020-10-09 Hur kan man säga upp ett förvaltarskap?
2020-09-30 Kan god man agera efter huvudmans död?

Alla besvarade frågor (85316)