Avsätta en folkvald kommunpolitiker?

FRÅGA
Vem kan entlediga / avsätta folkvald som försatt / försätter en kommun i en mycket kostsam och onödigsituation ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Det är inte så enkelt att avsätta en folkvald politiker. Denna person har ju fått sitt uppdrag och hamnat i den positionen, i demokratins namn. En kommun får dock inte agera oansvarigt och hur som helst med kommunens pengar genom att bland annat ge bort gåvor hur som helst eller efterskänka skulder m.m.

En folkvald kommunpolitikers uppdrag kan dock upphöra vid följande situationer:

- Vid omval/nyval,
- Vid egen begäran, eller
- Om personen inte längre är valbar, exempelvis om han eller hon flyttar till en annan kommun.

Fullmäktige kan återkalla uppdrag som fullmäktige gett en nämndeperson om:

1. Vägrad ansvarsfrihet föreligger, eller
2. Personen är dömd för ett brott där fängelse i två år eller däröver finns föreskrivet i straffskalan.

Fullmäktige får även återkalla uppdragen för de förtroendevalda i en nämnd (se Kommunallagen 4 kap 10 a §):

1. När den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige, eller
2. Vid förändringar i nämndorganisationen (tar bort en hel verksamhetsgren).

Förtroendeuppdragen för personer som är valda i fullmäktige upphör att gälla när val av nya ledamöter och ersättare har förrättats eller när en ny nämndorganisation träder i kraft. Kan inte upphöra pga. personliga förhållanden som exempelvis att man har uppfört sig illa.

Det som du kan göra ifall du bor i kommunen är att överklaga de beslut som kommunen fattar och som du ställer dig emot. Besluten ska överklagas till den allmänna förvaltningsdomstolen.

Vad kan överklagas? Se Kommunallagen 10 kap 2 §

- Beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunalförbund.
- Beslut av en nämnd eller ett partsammansatt organ, om det inte är av rent förberedande eller verkställande art.
- Beslut av förbundsstyrelsen, en annan nämnd eller ett partsammansatt organ i ett kommunalförbund om det inte är av rent förberedande eller verkställande art.
- Vissa beslut av revisorerna kan överklagas.
- Ett beslut om att nämnden delegerar till utskott, ersättare eller anställd kan också överklagas.

Ett överklagat beslut ska upphävas om
1. Det inte har tillkommit i laga ordning (formaliafel, befogenhet-/behörighetsöverskridande),
2. Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
3. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
4. Beslutet strider mot lag eller annan författning.

Något annat beslut får inte sättas i det överklagade beslutets ställe. Beslutet är antingen giltigt eller ogiltigt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (903)
2021-08-02 Får en butik neka att växla?
2021-08-02 Vad gör jag om en delägare begär tvångsförsäljning?
2021-07-31 Är det tillåtet att inhalera lustgas i Sverige?
2021-07-31 Vad säger lagen om piskor?

Alla besvarade frågor (94587)