Avsätta en folkvald kommunpolitiker?

FRÅGA
Vem kan entlediga / avsätta folkvald som försatt / försätter en kommun i en mycket kostsam och onödigsituation ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Det är inte så enkelt att avsätta en folkvald politiker. Denna person har ju fått sitt uppdrag och hamnat i den positionen, i demokratins namn. En kommun får dock inte agera oansvarigt och hur som helst med kommunens pengar genom att bland annat ge bort gåvor hur som helst eller efterskänka skulder m.m.

En folkvald kommunpolitikers uppdrag kan dock upphöra vid följande situationer:

- Vid omval/nyval,
- Vid egen begäran, eller
- Om personen inte längre är valbar, exempelvis om han eller hon flyttar till en annan kommun.

Fullmäktige kan återkalla uppdrag som fullmäktige gett en nämndeperson om:

1. Vägrad ansvarsfrihet föreligger, eller
2. Personen är dömd för ett brott där fängelse i två år eller däröver finns föreskrivet i straffskalan.

Fullmäktige får även återkalla uppdragen för de förtroendevalda i en nämnd (se Kommunallagen 4 kap 10 a §):

1. När den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige, eller
2. Vid förändringar i nämndorganisationen (tar bort en hel verksamhetsgren).

Förtroendeuppdragen för personer som är valda i fullmäktige upphör att gälla när val av nya ledamöter och ersättare har förrättats eller när en ny nämndorganisation träder i kraft. Kan inte upphöra pga. personliga förhållanden som exempelvis att man har uppfört sig illa.

Det som du kan göra ifall du bor i kommunen är att överklaga de beslut som kommunen fattar och som du ställer dig emot. Besluten ska överklagas till den allmänna förvaltningsdomstolen.

Vad kan överklagas? Se Kommunallagen 10 kap 2 §

- Beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunalförbund.
- Beslut av en nämnd eller ett partsammansatt organ, om det inte är av rent förberedande eller verkställande art.
- Beslut av förbundsstyrelsen, en annan nämnd eller ett partsammansatt organ i ett kommunalförbund om det inte är av rent förberedande eller verkställande art.
- Vissa beslut av revisorerna kan överklagas.
- Ett beslut om att nämnden delegerar till utskott, ersättare eller anställd kan också överklagas.

Ett överklagat beslut ska upphävas om
1. Det inte har tillkommit i laga ordning (formaliafel, befogenhet-/behörighetsöverskridande),
2. Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
3. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
4. Beslutet strider mot lag eller annan författning.

Något annat beslut får inte sättas i det överklagade beslutets ställe. Beslutet är antingen giltigt eller ogiltigt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (511)
2019-01-13 Nationella rättsmedel måste vara uttömda för att väcka talan i Europadomstolen
2019-01-12 Folkbokförd på fritidshus?
2019-01-09 Omfattas missbruksproblem av LSS?
2019-01-07 Kan rättspraxis tillämpas retroaktivt?

Alla besvarade frågor (64393)