Avräkning av förskott på arv - värdet vid gåvans givande eller värdet vid arvsskiftet?

2016-03-17 i Förskott på arv
FRÅGA
Fråga om förskott på arv ,Min syster har fått en fastighet på 70 talet som förskott på arv som blev värderad då till 40 000.Jag fick också en fastighet som förskott på arv fast år 2000. Värderad då till 96000.Räknas summorna om vid ett arvskifte till dagens penningvärde ? Eller gäller dåtidens värdering vid ett arvskifte?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) så ska en bröstarvinge avräkna vad denne erhållit av arvlåtaren såsom förskott på dennes arv, om inte annat är föreskrivet eller framgår av omständigheterna. Om gåvan har lämnats av arvlåtaren förhållandevis lång tid innan dennes död kan därmed fråga uppkomma hur detta förskott ska värderas, särskilt då det är fråga om egendom som både kan sjunka och stiga i värde.

Av denna anledning är det föreskrivet i 6 kap. 3 § ÄB att värdet på gåvan vid tidpunkten för givandet ska beaktas, som huvudregel. Det framgår emellertid också att något annat kan komma att gälla om det är skäligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. När kan då undantag från huvudregeln komma att ske?

I lagkommentarerna till denna bestämmelse anges några exempel på när det kan vara skäligt att värdera förskottet utefter andra förhållanden än de som rådde vid mottagandet. Om arvlåtaren till exempel har gett sina barn ett lika stort antal aktier i ett familjeföretag, men vid olika tidpunkter, så skulle det inte vara skäligt att beakta värdet vid tidpunkten för givandet, när förskottet sedan ska avräknas. Det barn som mottagit aktierna när värdet var lågt skulle därmed behöva avräkna mindre än det barn som mottagit aktierna när de hade ett högre försäljningsvärde. Detta trots att aktierna vid arvskiftet såklart har samma värde.

Ett ytterligare exempel som anges i lagkommentarerna är att en bröstarvinge har mottagit en andel i en fastighet som gåva i förskott. Det skulle då kunna anses vara oskäligt att vid arvlåtarens död värdera andelen i fastigheten på annat sätt än fastigheten i helhet.

För att besvara din fråga kan således sägas att det enligt min bedömning är huvudregeln som ska tillämpas i ert fall. Detta då det enligt informationen i din fråga inte verkar föreligga några omständigheter som skulle kunna göra en sådan avräkning oskälig. Din syster torde därmed behöva avräkna 40 000 i förskott på arv och du 96 000.

Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga. Har du ytterligare frågor eller funderingar får du gärna återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll