Avbryta avtal med hantverkare som gör ett bristfälligt arbete

Har man rätt att avbryta ett avtal med en hantverkare som gör ett bristfälligt arbete ?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du är konsument, vilket gör att konsumenttjänstlagen (KtjL) blir tillämplig, eftersom att den gäller tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter, se 1 § KtjL. Nedan följer förutsättningarna som krävs för att du ska vara berättigad att avbryta avtalet.

Inledningsvis, enligt 4 § KtjL ska en näringsidkare utföra en tjänst fackmannamässigt och ska vidare med tillbörlig omsorg ta tillvara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning detta behövs och är möjligt. 4 § KtjL anger alltså de grundläggande krav en konsument kan ställa på en näringsidkare. Om en tjänst avviker från vad konsumenten med hänsyn till 4 § KtjL har rätt att kräva ska tjänsten anses felaktig, detta i enlighet med 9 § KtjL.

Enligt 16 § KtjL får en konsument om tjänsten är felaktig, utan att detta beror på något förhållande på konsumentens sida, hålla inne med betalningen enligt 19 § KtjL, kräva att felet avhjälps enligt 20 § KtjL eller också göra avdrag på priset eller häva avtalet enligt 21 § KtjL

Enligt 17 § KtjL ska en konsument som vill åberopa att en tjänst är felaktig, underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts, dvs. reklamera felet till näringsidkaren. En reklamation som görs inom två månader efter det att konsumenten märkt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamationen får dock inte ske senare än 3 år, såvida inte annat följer av en garanti eller annat avtal.

Alltså, enligt 19 § har konsumenten rätt att hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att ge säkerhet för konsumentens krav på grund av ett fel i tjänsten. Bestämmelsen syftar till att utöva press på näringsidkaren, i första hand för att få denne att avhjälpa felet. Enligt 20 § KtjL konsumenten rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet (se ovan) om inte detta medför oskäligt höga kostnader för näringsidkaren i förhållande till felets betydelse för konsumenten. Även om konsumenten inte krävt att näringsidkaren ska avhjälpa felet så får näringsidkaren ändå välja att i första hand avhjälpa felet om konsumenten inte har ett särskilt skäl till att avvisa erbjudandet. Väljer näringsidkaren att avhjälpa felet så ska detta ske inom skälig tid från det att konsumenten gett näringsidkaren tillfälle till detta. Vid bedömande av vads som är "skälig tid" bör i första hand konsumentens intressen beaktas. Längre tid än normalt kan accepteras om näringsidkaren lånar ut ersättningsföremål till konsumenten. Hänsyn kan också tas till yttre omständigheter såsom dåliga väderförhållanden. Konsumenten bör inte behöva tåla mer än två försök att avhjälpa ett och samma fel. Är det flera fel kan man som konsument ibland få godta flera avhjälpanden.

Slutligen, avhjälps inte felet enligt vad som sägs i 20 § får konsumenten göra avdrag på priset. Om syftet med tjänsten är huvudsakligen förfelat, eller om felet med tjänsten är sådant att syftet huvudsakligen är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse detta, får konsumenten istället häva avtalet, se 21 § KtjL. Har tjänsten utförts till en del och finns det starka skäl att anta att den inte kommer att fullföljas utan fel av väsentlig betydelse för konsumenten får denne häva avtalet beträffande återstående del, detta också i enlighet med 21 § KtjL.

Sammanfattningsvis, det är möjligt för dig att avbryta (häva) köpet enligt 21 § KtjL, tänk då på att det krävs att syftet huvudsakligen är förfelat, dvs. att det krävs ett väsentligt avtalsbrott. I annat fall har du rätt att kräva avhjälpande eller prisavdrag. Glöm inte heller att reklamera inom skälig tid, ifall du vill göra ett fel gällande!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Jens ÖdmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo