Mellanhänder för upphovsrättsintrång

2017-10-15 i Immaterialrätt
FRÅGA
Låt oss säga att jag har en tjänst som förmedlar annonser i en app. Det är bara annonser som matchar mellan köpare och säljare i en begränsad omfattning. Säljaren lägger ut en upphovsrättsskyddad bild. Denna bild matchar 7 köpare som får se bilden i sina telefoner. Är det här brott mot upphovsrättskyddet? Då bilden inte visas för mer än exempelvis 7 användare. Matchningarna sker mycket selektivt.Det finns en app som heter SHPOCK där folk verkar lägga ut bilder utan granskning. Hur fungerar det? Är upphovsrättskyddet på bilder mindre i andra länder än i Sverige?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Det känns mer naturligt att besvara dina frågor i omvänd ordning. Den svenska immaterialrättsliga lagstiftningen, vilken också inkluderar patent- och marknadsföringsrätt, är i stor utsträckning en produkt av internationella samarbeten. Upphovsrättslagen präglas av såväl Bernkonventionen som rättsakter utfärdade av EU. Rättstillämpningen präglas i sin tur av EU-domstolens prejudikat. Svensk upphovsrätt är alltså inte nämnvärt svagare än utländsk.

Jag förstår din andra fråga såhär: Är det tillåtet att tillhandahålla en plattform på vilken individer kan lägga ut upphovsrättsligt skyddade bilder? Samma problematik kan tillämpas på Facebook, YouTube och internet i stort. Det korta svaret är ja. Alternativet är mer eller mindre otänkbart och skulle uppställa betydande gränsdragningsproblem.

Av EU-rätten följer däremot en möjlighet för rättighetsinnehavare att begära föreläggande gentemot mellanhänder. I PMT 11706--15 väckte rättighetsinnehavare talan om att Bredbandsbolaget vid hot om vite skulle åläggas att blockera b.la. The Pirate Bay. Patent- och marknadsöverdomstolen biföll deras talan. Se också Artikel 8.3 Infosocdirektivet samt skäl 59 i dess preambel.

Det kan alltså bli delvis otillåtet att tillhandahålla en sådan tjänst men först när en rättighetsinnehavare begär ett föreläggande. Notera dock att tjänsten i sig inte blir olovlig. Bredbandsbolaget tillåts fortfarande tillhandahålla sina tjänster om än i något begränsad form. I ditt exempel kan tänkas att en rättighetsinnehavare begär ett föreläggande mot mellanhanden SHPOCK att blockera en viss användare.

Att själv posta (eller, med upphovsrättslagens terminologi, offentliggöra) en upphovsrättsskyddad bild är självfallet otillåtet – oavsett plattform. Det faller emellertid utanför ramen för din fråga.

Slutligen måste jag säga ett par saker om upphovsrätten i allmänhet och för foton i synnerhet. Ett verk kan bara grunda en upphovsrätt om det uppnår tillräcklig originalitet eller verkshöjd. Att fota ett objekt i syfte att sälja det kan uppnå verkshöjd om säljaren ansträngt sig med fotografiet, men det kan lika gärna vara en produkt av en slentrianmässig insats. Ett fotografi som inte uppfyller verkshöjd tillerkänns inte upphovsrätt och kan således inte grunda ett föreläggande enligt Artikel 8.3 Infosoc-direktivet. I svensk rätt skyddas däremot sådana slentrianmässiga foton av till upphovsrätten "närstående rättigheter", se 49 a § upphovsrättslagen. En sådan rättighet efterliknar i mångt och mycket en upphovsrätt men är, såsom framgår ovan, något svagare. Många utländska rättsordningar saknar motsvarande skydd.

Vänligen,

Elias Olsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?