FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente18/05/2017

Att ta över rätt till arv enligt testamente

Hej. Min fars faster har dött. Hon testamenterar till syskonbarn då hon ej har egna barn. Om några syskonbarn är döda ärver då barnen till de döda syskonbarnen?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler angående tolkning av testamente finns i 11 kap. ärvdabalken (ÄB). I 11 kap. 6 § ÄB stadgas att om testamentstagaren (syskonbarnen) avlider innan testatorn (den som upprättat testamentet, alltså din fars faster) ska testamentstagarens avkomlingar träda i dennes ställe. Detta gäller dock endast om de hade varit berättigade till arv efter testatorn. Om inte måste göras en tolkning angående vad testatorn hade velat.

Ett testamentsförordnande till barn eller annan avkomling lär i allmänhet avse att tillgodose hela den släktgren som den utsedda testamentstagaren företräder, alltså även avkomlingar till testamentstagaren. En liknande avsikt att tillgodose avkomlingar till utsedd testamentstagare anses finnas inte bara när denne verkligen tillhört de närmast arvsberättigade utan även när testamentstagaren, utan att vara arvinge, varit arvsberättigad till testatorn på annat sätt enligt lagens regler. Exempelvis om testatorn har, med förbigående av barn, gjort förordnande till förmån för barnbarn kan barnbarnets avkomlingar få inträda som testamentstagare, även om barnet lever vid testators död.

Det är svårt att avgöra med full säkerhet i ditt fall då det inte framkommer mer information om testamentet eller släktförhållandena i övrigt, men enligt min bedömning bör syskonbarnens barn kunna ta över rätten som testamentstagare, då det är troligt att din fars faster avsåg att tillgodose hela den släktgren de företräder. Din fars faster har valt att testamentera till syskonbarnen, och därmed hoppat över syskonens och även föräldrarnas arv om de är i livet, vilket torde kunna jämställas med exemplet ovan.

Bestämmelsen i 11 kap. 6 § ÄB är dock endast en presumtion, vilket innebär att den kan motbevisas om det står klart att någon annan tolkning avsågs med testamentet.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma FagerbergRådgivare