Att muta ett vittne

2016-05-18 i Övriga brott
FRÅGA
Hej LAWLINE!Om det i samband med en process framkommer att part har försökt att muta ett vittne så undrar jag vilket lagrum som i sådant fall blir tillämpligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 17 kap. 10 § Brottsbalken (BrB) (här) gör sig en person skyldig till brottet övergrepp i rättssak om personen med våld eller med hot om våld angriper ett vittne för att hindra vittnet från att avge en viss utsaga vid sitt vittnesmål hos en domstol eller någon annan myndighet.

Övergrepp i rättssak blir även aktuellt för de situationer då personen angriper vittnet, genom någon annan gärning än våld eller hot om våld, på ett sätt som medför lidande, skada eller olägenhet, eller med hot om en sådan gärning med syfte att hindra vittnet avge en viss utsaga vid ett vittnesmål.

Endast ett erbjudande om en muta till ett vittne är således inget brottsligt handlande. Det krävs någon form av övergrepp, dvs. våld eller ett hot om våld, för att erbjudandet ska anses som brottsligt.

Värt att tillägga är att om ett vittne, efter att avlämnat vittnesed, uppger osann uppgift eller förtiger sanningen, kan vittnet dömas för brottet mened enligt 15 kap. 1 § BrB (här). Brottet är fullbordat i samma stund som berättelsen avslutas. Om vittnet under berättelsens gång skulle ändra sig, har det däremot inte skett något brott.

För de fall ett vittne ljugit i en rättegång och denna utsaga har haft inverkan i målets utgång, kan en part ansöka om resning. Om ansökan beviljas, återupptas rättegången i den instans som meddelat domen som vunnit laga kraft. Resning i tvistemål regleras i 58 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB) (här) och resning i brottmål regleras i 58 kap. 2 § RB (här).

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (848)
2020-10-29 Vad är skillnaden mellan falsk angivelse och falsk tillvitelse?
2020-10-29 Är det lagligt att inneha vapenmagasin utan vapenlicens?
2020-10-27 Får man överlåta receptbelagda läkemedel avsedda för djur?
2020-10-25 Fråga om dopingklassning beträffande SARMS

Alla besvarade frågor (85611)