Att bryta faderskapspresumtionen

2016-03-22 i Faderskap
FRÅGA
Hej! Krävs det en äktenskapsskillnad för att faderskapspresumtionen (pater est) ska upphöra/ en man utanför äktenskapet ska förklaras till fader? Kan man förklara en annan man fader genom att på något sett exempelvis åberopa FB 1:2 paragraf? Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om föräldraskap stadgas i föräldrabalken (FB) och i 1 kap. 1 § FB finner du presumtionen om att den mannen som är gift med mamman vid ett barns födelse är fader till detta barn. Det finns emellertid möjlighet att bryta faderskapspresumtionen, nämligen genom mål om hävande av faderskap.

Enbart fadern och barnet har rätt att väcka talan om hävande av faderskap enligt 3 kap. 1-2 § FB. Båda dessa paragrafer hänvisar till 1 kap. 2 § FB som ger olika grunder för varför ett befintligt faderskap skall hävas och en annan man skall förklaras som fader. Observera att modern inte kan väcka denna typ av talan, och inte heller någon annan man som tror att han är far till barnet.

Socialnämnden kan också starta en utredning om faderskapet men under förutsättningen att barnet är omyndigt d.v.s. under 18 år, 2 kap. 1 § FB. Personer som inte har rätt att väcka talan kan därmed tipsa socialnämnden men det är upp till socialnämndens bedömning huruvida en utredning skall inledas eller inte.

Äktenskapsskillnad krävs alltså inte för att bryta faderskapspresumtionen. Den rättsliga följden av en äktenskapsskillnad påvekar inte faderskapsfrågan.

För att väcka talan om hävande av faderskap skall en stämningsansökan skickas till den tingsrätt där barnet har sin hemvist, 3 kap. 3 § FB. Blanketten för stämningsansökan finner du på Sveriges Domstols hemsida.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (337)
2020-12-23 Har jag rätt att behålla barnet trots att pappan inte vill?
2020-12-22 Begära DNA-test vid fastställande av faderskap?
2020-12-17 Fastställande av faderskap
2020-12-02 Hur kan fadern bli fastställd som far till barnet om faderskapet ännu inte har fastställts?

Alla besvarade frågor (88213)