Att beviljas ensam vårdnad och att föra sin egen talan

Hej, Jag har två barn (7,5 år) med en man som jag är skild ifrån. Han missbruka heroin och lever ett kriminellt och osunt leverne utanför samhället. Detta finns dokumenterat. Han träffar aldrig barnen men vägrar ge upp vårdnaden. Svårt att få honom att skriva under papper och annat som rör barnen. Har jag någon chans att få ensam vårdnad utan jurist? Har inte riktigt råd med det. Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga!

Av föräldrabalken framgår att när ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, och någon av dem vill få ändring i vårdnaden, skall rätten besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Du kan ansöka om ensam vårdnad men det är rätten som avgör frågan.

Vid frågor som rör vårdnad och umgänge är det barnets bästa som är det avgörande. Vad som är barnets bästa varierar beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Om du ansöker om ensam vårdnad kommer domstolen att beakta de omständigheter som föreligger i ert fall och utifrån dessa avgöra om vårdnaden bör utövas av er båda eller endast en av er.

I bedömningen, av vad som är barnets bästa, ska domstolen särskilt beakta vikten av att barnet har en god och nära relation med båda sina föräldrar. Detta är något som talar för att gemensam vårdnad som huvudregel ses som det bästa alternativet för barnet. Det finns dock omständigheter som talar för att ensam vårdnad istället ses som det bästa alternativet. Så kan exempelvis vara fallet om det finns en risk för att barnet utsätts för övergrepp hos den ena föräldern eller om barnets egen vilja talar för att endast den ena föräldern ska ha vårdnaden. Om barnets egen vilja ska tillmätas betydelse i frågan krävs att barnet har uppnått en viss ålder eller särskild mognad. Ensam vårdnad kan även ses som det bästa alternativet om det är så att det råder en djup konflikt mellan föräldrarna som gör att de inte kan samarbeta i frågor som rör barnet.

Det är svårt att med säkerhet fastställa vad domstolen kommer att anse är det bästa för ert barn. Att pappan till barnet har ett kriminellt förflutet och missbrukar heroin är något som kan påverka bedömningen. Att pappan till barnet vägrar att samarbeta kan även vara något som talar för att gemensam vårdnad inte är det lämpligaste alternativet. Som ovan nämnts krävs det dock att era samarbetssvårigheter är av allvarlig grad. Om ditt barn helst vill bo hos dig är detta något som domstolen kan beakta. Det är dock viktigt att komma ihåg att gemensam vårdnad som huvudregel ses som det bästa alternativet.

Du kan föra din egen talan men det bästa är om du kontakta en jurist som kan bedöma dina chanser. Juristen kan även hjälpa dig med att ansöka om rättshjälp om förutsättningar för detta föreligger. Om du beviljas rättshjälp får du ersättning för vissa av kostnaderna.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”