Att bedriva näringsverksamhet i bostadsrätt - tillåtet?

Får man bedriva rörelse i bostadsrätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag leta lagstöd i bostadsrättslagen.

Bostadsrätter ska användas på det sätt som är det avsedda (7 kap. 6 § Bostadsrättslagen). Detta innebär att det användningsområde som var det avtalade vid köpet är det som bostadsrätten ska användas till. Om lägenheten används till något annat än det avsedda ändamålet får föreningen åberopa detta endast om det är av avsevärd betydelse för föreningen själv eller någon i föreningen. Om det felaktiga användandet är av avsevärd betydelse kan bostadsrättsföreningen meddela nyttjanderätten till lägenheten förverkad. Föreningen har i ett sådant scenario rätt att kräva avflyttning av bostadsrättsinnehavaren (7 kap. 18 § tredje punkten Bostadsrättslagen).

Om däremot bostadsrättsinnehavaren hinner rätta sitt användande av bostadsrätten innan föreningen har krävt avflyttning, så kan inte utflyttning krävas utifrån de regler som jag redogjorde för i stycket ovan (7 kap. 21 § Bostadsrättslagen).

I ett rättsfall hade en bostadsrätt köpts för att användas som butik, men denna användes senare som lokal för en pizzeria istället. Domstolen klargjorde att det ändrade användningsområdet skiljde sig tillräckligt mycket för att nyttjanderätten till bostadsrätten skulle anses förverkad. Domstolen uttalade sig även kring vad som bör gälla när en bostadsrätt har upplåtits med syfte att utgöra en bostad. Domstolen förklarade följande:

"Intresset av att ändamålet respekteras får anses vara särskilt påtagligt för en bostadsrättshavare som använder den upplåtna lägenheten som bostad. Detta leder till att en avvikelse i fråga om användningssättet ofta bör anses ha avsevärd betydelse för andra bostadsrättshavare som utnyttjar sina lägenheter för bostadsändamål."

Utifrån ovan angivna rättskällor är mitt svar på din fråga att bestämmelsen om att man bara får använda en bostadsrätt på det sätt som avtalats är snävt och alltså bör följas. I synnerhet då det rör sig om en bostadsrätt som ska utgöra bostad. Mindre verksamheter skulle alltså kunna bedrivas om det inte inverkar på föreningen själv eller dess medlemmar, men utifrån rättsläget skulle jag avråda från att avvika från det avtalade användningsområdet i och med dess strikthet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl JanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”