Åtgärder för att läka kapitalbrist i aktiebolag

2018-10-17 i Bolag
FRÅGA
Hej!Vad kan man göra om man märker kapitalbrist i AB? Alltså om man inte vill träda i likvidation så att säga. Är det bolagsstämman som fattar dessa beslut? Behövs det någon slags majoritet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen aktiebolagslagen (ABL).

Om ett bolag lider av kapitalbrist aktualiseras reglerna om tvångslikvidation med anledning av kapitalbrist, 25 kap. 13-20a §§ ABL. Jag tolkar din fråga som att du vet vilka åtgärder ett bolag enligt ABL måste vidta i denna situation och att det du undrar är vilka sätt som finns för att åtgärda kapitalbristen samt om det krävs ett bolagsstämmobeslut för att vidta dessa åtgärder. Det finns ett antal tänkbara åtgärder och bolagsstämmans roll varierar mellan dessa. Jag listar de åtgärder som enligt min uppfattning ligger närmast till hands nedan.

Ett sätt att läka kapitalbrist är att genomföra en nyemission av aktier till överkurs. Att aktierna måste tecknas till överkurs beror på att tillgångarna måste öka mer än det registrerade aktiekapitalet ökar, ökade de lika mycket skulle kapitalbristen vara oförändrad. Av 13 kap. 3 § ABL framgår underförstått att endast bolagsstämman kan besluta om nyemission. Enligt min uppfattning gäller ett krav på kvalificerad majoritet, det vill säga att mer än hälften av rösterna är positiva, vid ett sådant beslut enligt huvudregeln i 7 kap. 40 § ABL.

Ett annat alternativ är att aktieägarna tillskjuter medel genom ett aktieägartillskott. Viktigt att ha i åtanke om man väljer detta alternativ är att aktieägarna inte får kräva något i gengäld för tillskottet eftersom det gör att det i praktiken blir ett lån, vilket inte avhjälper kapitalbristen. Detta förfarande kräver inget stämmobeslut eftersom det rör sig om ett avtal mellan en eller flera aktieägare och bolaget. Kort kan dock nämnas att den tillskottsgivare som vill få kompensation för sitt åtagande genom framtida vinstutdelning framför andra aktieägare som inte tillskjutit kapital förstås i framtiden kommer behöva ett stämmobeslut om detta, vilket enklast säkras genom ett avtal i samband med tillskottet.

Ytterligare ett alternativ, som i och för sig kan te sig självklart, är att helt enkelt tjäna pengar. Om bolaget gör en vinst ökar dess kapital utan motsvarande ökning av lån, varför kapitalbristen läks. Detta kräver förstås inget bolagsstämmobeslut.

Ett alternativ, som kan fungera om bolaget ligger på gränsen till konkurs, är att be en borgenär om att skriva av eller ner sina fordringar mot bolaget. Borgenären är sannolikt mest benägen att godta detta om denne inser att alternativet är en konkurs där borgenären riskerar att inte få något alls, exempelvis om dennes fordran är oprioriterad. Liksom vid en läkning genom vinst krävs inget bolagsstämmobeslut för detta.

En sista möjlig åtgärd är att skriva ner aktiekapitalet. Detta kräver dock att aktiekapitalet inte redan underskrider den lagstadgade miniminivån samt att bolagsordningen ändras eftersom aktiekapitalet framgår av denna. För det krävs, liksom för nyemission, att en kvalificerad majoritet av bolagsstämman bifaller förslaget. Värt att notera är att ingen vinstutdelning får ske efter nedskrivning av aktiekapitalet utan Bolagsverkets tillstånd så länge det ursprungliga beloppet inte återställts.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (538)
2019-04-24 Avskedande av styrelse i ett aktiebolag
2019-04-24 Beslutsfattande inom aktiebolag
2019-04-21 Preskribering av rätt till utdelning?
2019-04-20 Går det att tvinga ut en delägare med 1/3 av aktierna genom att ändra bolagsordningen?

Alla besvarade frågor (68195)