Återreseförbud

2019-06-05 i Migrationsrätt
FRÅGA
Har hört att man kan ansöka om asyl igen efter 4 år. Men undrar då när de 4 åren börjar räknas. Är det 4 år efter att ansökan om asyl vunnit laga kraft eller är det efter att ett återreseförbud vann laga kraft.Och gör det någon skillnad om beslutet fattades när personen var minderårig, dvs fick stanna i Sverige till han fyllde 18 år. Dvs räknas det från 18-årsdagen eller från då avslaget på asyl vann laga kraft?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör asylansökan och återreseförbud.

Återreseförbud

Enligt 8 kap. 23 § Utlänningslagen (UtlL) kan Migrationsverkets/Polismyndighetens beslut om avvisning förenas med ett återreseförbud

Förbudet innebär att om en person har fått avslag på sin asylansökan och inte lämnar landet inom den angivna tiden i beslutet kan denne få ett förbud för att återvända till något av Schengenländerna, Rumänien, Bulgarien och Kroatien under en viss tid. Förbudet kan även utfärdas om Migrationsverket tror att personen inte kommer att återvända frivilligt.

Det är viktigt att respektera tidsfristen och vid utresan lämna in utresebeviset som bevisar att personen lämnat landet. Exakt vilken tidsfrist och vilka omständigheter som gäller för personen som omfattas i beslutet ska stå i det beslutet som Migrationsvet framställde i det enskilda fallet.

Migrationsverket kan upphäva förbudet om personen kan bevisa att den lämnade landet inom den angivna tiden.

I Sverige har tiden för återreseförbud börjat räknas från det att utvisningsbeslutet trätt i kraft, och eventuell tidsfrist för frivilligt återvändande har löpt ut. Men, enligt en dom från EU-domstolenen 26 juli 2017 så ska ett återreseförbud börja gälla när personen faktiskt lämnar medlemsstatens territorium. Detta är sannolikt alltså gällande rätt.

Det finns inget särskilt undantag för barn/minderåriga i utlänningslagen men vid beslut om återreseförbud ska 1 kap 10 § UtlL beaktas, "I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver." Det kan innebära att en kortare tidsperiod bestäms när ett barn berörs. ttsfallet MIG 2015:23 kan vara intressant läsning.

Överklagan

Det går att överklaga Migrationsverkets beslut. Överklagan ska lämnas inom tre veckor från att den som beslutet rör fått ta del av beslutet. Överklagandet skickas in till Migrationsverket som bedömer om överklagandet inkommit i rätt tid och sedan lämnas det över till migrationsdomstolen som prövar överklagandet. Det går inte att överklaga ett beslut som man accepterat och har skrivit under en nöjdförklaring för.

I överklagan ska det stå vilket beslut som överklagas, vad Migrationsverket ska ändra på och varför. Dokument som stödjer ändringen av beslutet ska skickas med som bevis.

Om man inte når framgång med överklagan kan man efter att beslutet preskriberas ansöka om asyl igen. Ett beslut som vunnit laga kraft är giltigt i fyra år, därefter preskriberas det.

Svar

Återreseförbudet börjar enligt EU-domstolen gälla när personen faktiskt lämnar medlemsstatens territorium. Den skillnaden jag finner avseende beslut om tidsperioden vid återreseförbud för barn, är att i fall som rör ett barn skal särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver.

Jag rekommenderar att ni anlitar en jurist för mer hjälp vid överklagan av beslut. Om du har någon följdfråga kan du mejla mig, jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (946)
2019-12-06 Preskription av utvisningsbeslut meddelat till följd av brott
2019-12-06 Kan min flickvän ansöka om uppehållstillstånd från Sverige? m.m.
2019-11-30 kan jag få permanent uppehållstillstånd efter att tillfälligt uppehållstillstånd gått ut?
2019-11-30 Svensk medborgarskap

Alla besvarade frågor (75314)