Återlämning av mobiltelefon vid mobilförbud på skola

FRÅGA
Min son går i 6:an och hans skola samlar in elevernas mobiltelefoner i början av dagen och lägger dessa i en låda. Sen får eleven själv ta ansvar för att hämta mobiltelefon efter skolans slut. Problemet är att han glömmer detta hela tiden. Så jag frågade deras lärare om inte han kunde se till att lämna tillbaka mobilerna eftersom han glömde den hela tiden. Han svarade mig att det var elevernas ansvar. Och dessutom hade dem slöjd som sista lektion ibland. Då sa jag att han kunde handräcka mobilerna till sista lärare i så fall. Jag tycker att om dem samlar in mobilerna så är det deras ansvar att lämna tillbaka dem. Har jag rätt att kräva det?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätt att omhänderta mobiltelefoner

Skollagen (SkolL) är aktuell i ditt fall då din son går i årskurs sex, alltså i grundskolan, enligt 1 kap. 1 § 2 st SkolL. Det framgår att rektorn eller läraren får vidta åtgärder för att säkra trygghet och studiero hos eleverna enligt 5 kap. 6 § SkolL. Ett exempel är att omhänderta föremål, exempelvis mobiltelefoner om det stör undervisningen, vilket vidare framgår av 5 kap. 23 § SkolL. Huvudregeln är dock att telefonen återlämnas vid skoldagens slut.

Återlämning av mobiltelefon

Din fråga rör situationen där mobiltelefonerna samlas in rutinmässigt i förebyggande syfte, vilket inte finns något tydligt lagstöd för. Inte heller finns lagstöd för vad som gäller vid återlämnandet av telefonen mer än att det ska ske vid slutet av skoldagen. Hur mobilhanteringen får ske beror dock på om skolan har egna ordningsregler gällande mobiltelefoner. Ordningsreglerna skulle kunna innefatta en sådan regel som läraren nämnt om att det är elevens eget ansvar att återhämta mobiltelefonen. Eleverna har dock rätt att vara med och utforma ordningsreglerna enligt 5 kap. 5 § 1 st SkolL. Om eleverna inte fått den möjligheten är det alltså möjligt att hävda att din son inte varit med att utnyttja sitt elevinflytande. Möjligtvis är det fler elever än din son som har råkat ut för att glömma telefonen, så om eleverna tillsammans lyfter denna fråga så är det större chans att det kan bli en förändring. Det är dock viktigt att nämna att det slutligen är rektorn som beslutar om ordningsreglerna enligt 5 kap. 5 § 2 st SkolL. Du som förälder har ingen rätt att kräva hur telefonerna ska återlämnas.

Allmänna råd

Jag rekommenderar dig att först och främst lyfta problemet med rektorn och samtidigt ta reda på skolans ordningsregler. Du, tillsammans med din son, skulle även kunna hävda att din son inte fått vara med att påverka ordningsreglerna.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Emil Wellander
Fick du svar på din fråga?