Återkallelse av vapenlicens på grund av brott - När kan ett nytt tillstånd meddelas sökanden?

2021-09-28 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej Jag har fått mina jaktvapenlicenser återkallade, efter en smuggeldom och innehav av 6 patroner cal 9mm. Utan att ha licens för patronerna. Vilket kan ses som ringa. Dock i sammanhanget blev det ett lagbrott, (borde haft en bättre advokat). Smugglingen bestod av en signalpistol från Norge som visade sig vara tillståndspliktig. Vilket jag inte visste då. Så nu till frågan brottet begicks 2018 04 12. dom föll 2020 det har nu gått mer än tre år, men jag får forfarande avslag. Skall inte tiden räknas från brottet, eller är det från domen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är vapenlagen (VapenL).

I 6 kap. 1 § 1 st. VapenL sägs att ett tillstånd att inneha skjutvapen eller att föra in skjutvapen till Sverige ska återkallas av Polismyndigheten om tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen eller om det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet. Återkallelsefrågan och lämpligheten ska bedömas med hänsyn till samtliga omständigheter i varje enskilt fall. Men generellt gäller för tillstånd till innehav av skjutvapen att sökanden bör ha gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill och laglydig. Och formuleringen "om det annars finns någon skälig anledning" tar sikte på situationer när innehavaren exempelvis drabbats av ålders- eller personlighetsförändringar som medför att lämpligheten på objektiva grunder bör ifrågasättas. Även sjukdomar och fysiska åkommor som påtagligt inverkar menligt på innehavarens förmåga att kunna hantera skjutvapen kan leda till en återkallelse. Yttranden från läkare brukar då regelmässigt inhämtas innan beslut fattas.

I Rikspolisstyrelsens (RPS) föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (RPSFS 2009:13 FAP 551-3) anges att brister i pålitlighet och laglydnad bör leda till avslag. Tillstånd att inneha skjutvapen kan dock meddelas, men först efter att viss tid gått sedan brottet begicks och tiden bör då stå i relation till brottets svårhetsgrad. Olika långa tider gäller för olika brott, men vanligtvis löper dessa tre till fem år. Och som svar på din faktiska fråga kan sägas att det är från den dag som den brottsliga gärningen begicks. Inte från dagen när domen avkunnas. RPS var en tidigare statlig central förvaltningsmyndighet för polisväsendet i Sverige. Verksamheten bedrivs numera inom den sedan 2015 nybildade Polismyndigheten. Av lagen med vissa bestämmelser med anledning av en ny organisation för polisen följer dock att föreskrifter och allmänna råd utfärdade av RPS alltjämt äger giltighet idag. Sammanfattningsvis bedömer jag därför att du har fog för din uppfattning och förslagsvis överklagar du avslagsbeslutet genom att hänskjuta ärendet till en förvaltningsrätt. I 10 kap. 1 § 1 st. VapenL uttalas att Polismyndighetens beslut enligt denna lag (vapenlagen) som gäller en fysisk person får överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets han eller hon var folkbokförd vid tidpunkten för beslutet.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96401)