Återkallelse av uppehållstillstånd

2016-02-22 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, jag har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) genom anknytning till mitt barn, då jag och min sambo samlever och har gemensam vårdnad. Om vi vill separera, men fortfarande har gemensam vårdnad, återkallas mitt PUT? Min sambo är svensk medborgare och vårt gemensamma barn blev automatiskt svensk medborgare vid födseln.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Frågor om uppehållstillstånd och återkallelse av sådana regleras i Utlänningslagen (UtlL). Ditt permanenta uppehållstillstånd får bara återkallas i speciella fall. Ett sådant fall är om du vid ansökan om tillståndet medvetet lämnade oriktiga uppgifter eller om du medvetet förteg omständigheter som var av betydelse för tillståndet, detta framgår av 7:1 UtlL. Tillståndet får enligt 7:3 UtlL även återkallas i vissa fall då arbete bedrivits utan arbetstillstånd eller om arbetstillstånd beviljats men inget arbete bedrivs samt om misstanke finns om att personen som har tillståndet kommer att bedriva till exempel spioneri i Sverige. Att du och din sambo/barnets förälder separerar utgör alltså inte en sådan grund för återkallelse.

Ett tillstånd får enligt 7:3 UtlL även återkallas om det är tidsbegränsat samt har meddelats på grund av anknytning till make/sambo eller blivande make/sambo, om äktenskapet/samboförhållandet upphör. I ditt fall så är uppehållstillståndet dels inte grundat på anknytning till din sambo utan i stället på anknytning till ditt barn, dels inte tidsbegränsat eftersom att det är permanent. Återkallelse lär därför inte kunna ske bara av den anledningen att du och din sambo separerar.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll