Återkallelse av testamente

Om bägge parter har kommit överens om att ett testamente är ogiltigt och det finns en dom på detta från tingsrätten. Och plötsligt så dyker det upp ett äldre testamente, är det giltigt då?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett testamente anses återkallat genom ett nytt formriktigt testamente, om testamente förstörs eller om testator på annat sätt otvetydigt gett tillkänna att testamente inte längre är uttryck för dennas vilja, 10 kap. 5 § Ärvdabalken (ÄB).

Eftersom det nya testamentet ansågs ogiltighet så skulle det äldre testamentet kunna anses vara giltighet.
Ett nytt testamente kan dock, fastän det är ogiltigt på grund av formfel, innebära återkallelse av ett tidigare i laga form upprättat testamente, förutsatt att det kan antas att det tidigare testamentet inte längre är uttryck för testators yttersta vilja. ÄB godkänner således även formlös återkallelse. Med hänsyn till testamentets egenskap av formalhandlinger ligger det emellertid i sakens natur att stora krav måste ställas på bevisning om en återkallelse som inte kommit till uttryck i testamentsform eller genom att den äldre tentamensformens förstörande. Detta gäller särskilt om testamentshandlingen befunnits sig i arvlåtarens besittning och bevarats i oförändrat skick.
Eftersom jag inte har tillgång till testamentet och inte heller har alla omständigheterna i fallet är det svårt att ge ett klart svar om huruvida det äldre testamentet skulle kunna vara ogiltigt på grund av testators vilja. Du kan gärna återkomma med mer information i kommentarsfältet. Det går även att boka tid hos en av våra jurister direkt på www.lawline.se/boka.


Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning