Återkallelse av permanent uppehållstillstånd

2015-05-25 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Jag är utbildad undersköterska och bor i mer än fem år Sverige med fru och två barn. Har jag fast jobb och delägare av företag.Min permanent uppehållstillstånd återkallas pga underhållit uppgifter.Finns låg för behålla permanent uppehållstillstånd?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Uppehållstillstånd kan ges enligt 5 kap. utlänningslagen t.ex. till den som är skyddsbehövande, till den som är varaktigt bosatt i Sverige eller till den som har anknytning till någon som har uppehållstillstånd i Sverige.

Återkallelse av tillstånd kan göras enligt 7 kap. utlänningslagen. Enligt 7:1 utlänningslagen får ett uppehållstillstånd återkallas om personen har lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet förtigit omständigheter som varit av betydelse för att personen har fått uppehållstillståndet. Om personen har vistats i mer än fyra år i Sverige med uppehållstillstånd får tillståndet återkallas endast om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl innebär att det ställs högre krav för att ett uppehållstillstånd ska få tas tillbaka för den som har vistats länge i Sverige.

Vid bedömningen om uppehållstillståndet ska återkallas ska det enligt 7:4 utlänningslagen särskilt beaktas den anknytning som personen har till det svenska samhället och även andra skäl som talar emot att uppehållstillståndet återkallas. Det tas särskild hänsyn till dina levnadsomständigheter, om du har barn i Sverige och i så fall hur barnen skulle påverkas om ditt uppehållstillstånd återkallades, dina övriga levnadsomständigheter och hur länge som du har vistats i Sverige.

Sammanfattningsvis kan ett permanent uppehållstillstånd återtas pga. att felaktiga uppgifter har lämnats eller att uppgifter har underhållits. Om du har haft ditt permanenta uppehållstillstånd och vistats i Sverige i mer än fyra krävs det extra starka skäl för att återta tillståndet. Det ska vid bedömningen ha fästs uppmärksamhet vid att du har bott i Sverige i fem år samt att du har familj och arbete här. Om du inte är nöjd med Migrationsverkets beslut kan du överklaga det till migrationsdomstolen enligt 14:3 utlänningslagen.

Med vänliga hälsningar
Anna Berglund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll