FrågaAVTALSRÄTTAvtal19/07/2019

Återkallelse av fullmakt

Hur återkallar jag en fullmakt som vi gett en juristfirma att upprätta en bodelning åt oss? Hon bara krånglar samt vi har inget förtroende för henne mer.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om fullmakt och hur du kan återkalla en fullmakt återfinns i 2 kap. lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL).

Svaret på din fråga beror på vilken typ av fullmakt som har utfärdats, eftersom olika typer av fullmakter återkallas på olika sätt (2 kap. 12 § AvtL).

Återkallande av skriftlig fullmakt

I svaret på denna fråga utgår jag ifrån att fullmakten var skriftlig, det vill säga en skriftlig handling som getts av dig till advokaten, och att det då rör sig om en självständig fullmakt som regleras i 2 kap. 16 § AvtL.

En skriftlig fullmakt återkallas genom att fullmaktsgivaren (du) tar tillbaka eller förstör fullmaktshandlingen. Advokaten som har fått fullmakten är då skyldig att lämna tillbaka fullmaktshandlingen och återkalla fullmakten på rätt sätt. Huvudregeln är att återkallandet är giltigt så snart fullmäktigen (advokaten) fått ett meddelande om att fullmakten inte längre gäller. En fullmakt kan återkallas när som helst.

Går det inte att ta tillbaka handlingen finns en möjlighet att ansöka om att kraftlöshetsförklara fullmakten hos en tingsrätt (2 kap. 17 § AvtL). Återkallandet ska sedan kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

Meddela tredje man om upphörande av fullmakt

Om det finns ytterligare parter i fullmaktsförhållandet bör dessa även meddelas om att det inte längre föreligger något fullmaktsförhållande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du är i behov av mer juridisk rådgivning framöver får du gärna kontakta Lawline igen på info@lawline.se. Du kan själv även läsa mer om olika fullmakter här.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning