Fråga om näringsförbud, återkallelse av F-skattsedel samt ansökan om konkurs

- På vilka grunder kan f-skatt sedeln bli indragen? - Om f-skattsedeln blir indragen, kan man ha något typ av företag (aktiebolag, enskildfirma osv.)? - Vem utfärdar näringsförbud? - Vilka grunder föreligger ett näringsförbud? - Kan vem som helst initiera att någon får ett näringsförbud/indragen f-skattsedel? - Om man får ett näringsförbud kan man äga/driva någon form av företag? - Om man lämnar in ett betalningföreläggande på en person/företag kan man samtidigt begära att personen/företaget sätts i konkurs? - Om en person/företag sätts i konkurs, kan de bedriva näringsverksamhet? - Om en person är skyldiga pengar vad kan man få för hjälp? Tack!

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Jag ska försöka att besvara dina frågor så tydligt som möjligt, därför har jag valt att dela in de i tre underrubriker. Vänligen se nedan.

Fråga om återkallelse av F-skattsedel

Det är skattebetalningslagen (1997:483) SBL som innehåller bestämmelser gällande F-skattsedel. Det är främst kapitel fyra som inriktar sig på frågor om F-skattsedel. Enligt bestämmelsen i 13 § p 1-9 finns det nio olika situationer som kan ligga till grund för återkallelse av F-skattsedel. Dessa punkter är uttömmande och ska därmed också tolkas restriktivt.

Återkallelse av F-skattsedel kan grundas på:

1) återkallelse på egen begäran,

2) en näringsverksamhets upphörande,

3) missbruk av F-skattsedel antingen genom ett skatteundandragande syfte eller med villkor enligt 9 § SBL åberopa F-skattsedeln i ett anställningsförhållande,

4) F-skattsedeln kan även återkallas då man inte lämnar in självdeklaration,

5) när man brister i redovisning eller betalning av skatt,

6) då näringsförbud föreligger,

7) vid konkurs,

8) smitta från företag till företagsledare,

9) smitta från företagsledare till företag.

Vidare står det enligt bestämmelsen i 11 § SBL närmare om tidsaspekterna vid återkallelse av F-skattsedel enligt ovanstående punkter. Då återkallelsen grundas på någon av punkterna 2, 4-7 och 9 får inte F-skattsedel utfärdas så länge grunden för återkallelsen kvarstår. För punkten 3 respektive 8 finns det speciella karensbestämmelser, här rör det sig om en period å två år efter återkallad F-skattsedel, se 11 § 1 st SBL.

Fråga om näringsförbud

Det är lagen om näringsförbud (1986:436) som innehåller närmare bestämmelser om näringsförbud.

För att ett näringsförbud kan komma att aktualiseras i en viss situation måste situationen ifråga vara viktig ur allmän synpunkt. Det är vidare en allmän åklagare som ska väcka talan till allmänt åtal, eller Konkurrensverket då det berör situationer enligt 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) KkL. När frågan om näringsförbud tas upp i domstol, har domstolen möjlighet att utfärda ett tillfälligt näringsförbud tills ärendet är slutligt prövat, se 10, 11 §§ lag om näringsförbud.

Ett näringsförbud kan antingen grundas på att personen ifråga döms för grova ekonomiska brott, eller att han/hon har i sin näringsverksamhet grovt åsidosatt sina skyldigheter och ej betalat skatt, avgifter eller fortsatt driva företag som har försatts i konkurs, se närmare i 3 § förevarande lag. Syftet med ett näringsförbud är att förhindra fysiska respektive juridiska personer att fortsätta ägna sig åt sådan verksamhet, 6 §. Ett näringsförbud kan gälla från tre till 10 år, 5 §.

Det finns möjligheter att erhålla dispens från aktuellt förbud, närmare om det kan man läsa om i 19 § förevarande lag.

Fråga om fordringsanspråk

En borgenär kan enligt konkurslagen (1987:672) ansöka om en tvångsvis konkurs på grund av gäldenärens omförmåga att betala tillbaka en skuld.

Till att börja med måste det röra sig om en klar och förfallen skuld.  Vidare måste gäldenären ha underlåtit att betala en klar och förfallen skuld inom en vecka från tidpunkten för en borgenärs uppmaning om att betala skulden se 9 § p 1. Borgenären måste slutligen lämna in en konkursansökan inom tre veckor från tidspunkten för utgående frist i samband med betalningsuppmaningen,  se 9 § p 2 konkurslagen.

För närmare information om de formella reglerna vid en konkursansökan, se konkurslagen.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Du är självklart välkommen med följdfrågor i ärendet, eller om du har några andra juridiska frågor.

 

Bästa Hälsningar


 

Essie MalkocRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Företagsbeskattning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”