Återbetalningsskyldig vid förskott på arv?

Hej.Min far och hans fru vill ge bort sommarstugan till mig som ett förtida arv eller gåva beroende på vad som blir bäst juridiskt sett. Jag har två systrar och för den ena är det helt ok och den andra har vi ingen kontakt med så vet ej vad hon tycker. Om jag får sommarstugan nu och den är värd 750 000 sek nu och sen när min min far dör om 15 år och det skall bli bouppteckning kan jag då bli återbetalnings skyldig om det "bara" finns 1 000 000 åt mina systrar att dela på? Och vad skriver man så det blir juridiskt hållbart? Jag vill gärna slippa framtida konflikter nämligen.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåvor till bröstarvingar och förskott på arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

Först kan jag börja med att säga att det står en förälder fritt att ge gåvor till sina barn under sin livstid.
I 6:1 ÄB anges att huvudregeln är att gåvor som en arvlåtare gett till sina bröstarvingar ska räknas som förskott på arv, med undantag för om annat har föreskrivits att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Om gåvan utgör förskott på arv, ska avräkningen vid förskott enligt huvudregeln ske efter egendomens värde vid mottagandet av gåvan (6:3 ÄB). Vid avräkningen av förskott, ska värdet på förskottet läggas ihop med kvarlåtenskapen (6:5 ÄB) och sedan delas lika mellan bröstarvingarna. Förskottet dras sedan av från förskottstagarens arvslott.

När förskottet som arvingen mottagit är värd mer än vad denne annars skulle fått som arvslott, är huvudregeln att arvingen inte behöver betala tillbaka överskottet (6:4 ÄB). Dock finns ett undantag från detta när gåvan kränker laglotten, dvs. hindrar de andra bröstarvingarna från att få ut sin laglott, vilket kan innebära en återbäringsskyldighet (7:4 ÄB). I 7:4 ÄB regleras det som brukar kallas det förstärkta laglottsskyddet som har till syfte att förhindra att en arvlåtare kringgår laglottsreglerna genom att istället för att upprätta ett testamente skänker bort sina tillgångar. Det förstärkta laglottsskyddet kan tillämpas oavsett om det föreskrivits att gåvan ska ses som ett förskott på arv eller inte, men för att regeln ska kunna tillämpas krävs att det rör sig om en gåva för dödsfalls skull, dvs. att gåvan till syftet är att likställa med testamente. Att gåvan är att likställa med testamente innebär att avsikten med gåvan varit att fördela kvarlåtenskapen och arvlåtaren gett gåvan under sådana omständigheter eller på sådana villkor att den till syftet är att jämställa med testamente. Sådana gåvor är gåvor som sker strax innan givarens död eller gåvor där givaren fram till sin död kan räkna med att få ha kvar nyttan av den bortgivna egendomen (t.ex. en nyttjanderätt). Det är inte möjligt att föreskriva att en gåva inte ska anses som gåva för dödsfalls skull.

Om syftet med gåvan kan likställas med ett testamente så kan förskottsarvingen bli återbetalningsskyldig till det som fattas (7:4 st 1 ÄB). En beräkning av laglotten görs där värdet av gåvan läggs till kvarlåtenskapen, varefter laglotten beräknas som vanligt. Laglotten är hälften av arvslotten som tillfaller en bröstarvinge (7:1 ÄB). Vid denna beräkning ska gåvans värde vid dödsfallet beaktas och inte värdet vid gåvotillfället. Bröstarvingarna vars laglott kränks måste väcka talan inom ett år från bouppteckningen (7:4 st 2 ÄB).

I ditt exempel som du angav skulle det innebära att förskottet på 750 000 läggs till kvarlåtenskapen på 1 000 000. Detta blir totalt 1 750 000, vilket delas lika på bröstarvingarna. Avrundat blir alltså varje bröstarvinges arvslott 583 333 och laglotten som är häften av arvslotten blir 291 667. Laglotten är det som dina systrar minst har rätt till. Förskottet dras av från arvslotten, men det kommer saknas 166 667 som du har fått i överskott. Som huvudregel är du inte återbetalningsskyldig, med undantag för om dina systrars laglott kränks och övriga villkor i 7:4 ÄB är uppfyllda. Då dina systrar kommer få 500 000 var, kränks inte laglotten och därmed är regeln i 7:4 ÄB inte aktuell och du skulle inte bli återbetalningsskyldig enligt detta exempel.

Sammanfattningsvis är du som huvudregel inte återbetalningsskyldig. Undantag för det är om laglotten kränks och gåvan kan likställas med testamentet och i sådana fall kan du bli återbetalningsskyldig oavsett om det är ett förskott på arv eller en gåva. Det förstärkta laglottsskyddet kan komma att tillämpas även om det i gåvobrev skrivits att det inte ska ses som ett förskott på arv. Om din far och hans fru ska ge dig sommarstugan som ett förskott på arv eller gåva beror på om de vill att du ska kunna få ta del av arvet i framtiden eller om att det ska avräknas från din arvslott, men oavsett vad ni väljer kan du komma att bli återbetalningsskyldig under vissa omständigheter som ovan nämnts.

Om ni vill ha ytterligare hjälp, t.ex. med att upprätta ett gåvobrev är ni välkomna att kontakta oss på 08-533 300 04 eller boka tid med en jurist på lawline.se/boka.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna AmbjörnRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning