Återbetalningar från butiken var man är anställds kassa till eget kort

FRÅGA
Hej! Min arbetsgivare har sagt upp mig då de sett att jag gjort returer i kassan till mitt egna kort på totalt 8500krKan jag få fängelse för det? De hotar med att anmäla mig till polisen och jag vet inte vad de blir för konsekvenser
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilket brott har du begått?
Förskingring 10 kap. 1 § brottsbalken
"Om någon, som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, genom att tillägna sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet, dömes, om gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade, för förskingring till fängelse i högst två år."

Du förklarar att du har gjort återbetalningar till ditt egna kort under tiden du varit i tjänst och arbetat i kassa. Som anställd har du fått förtroendet å din arbetsgivares vägnar att hantera kassan i butiken för att sedan också redovisa för denna. Du har i din roll där med också haft besittning, det vill säga kontroll, över egendom (pengar) som finns i kassan. Du har överfört den egendom du haft besittning till från arbetsgivarens kassa till ditt egna konto vilket för dig varit en ekonomisk vinning och för arbetsgivaren en ekonomisk skada. Detta innebär att du har gjort dig skyldig till brottet förskingring.

Det skulle även kunna bli aktuellt med ringa förskingring, 10 kap. 2 § brottsbalken. Detta innebär samma brott men med hänsyn till bland annat värdet och hur stort förtroende som missbrukats ses det som mindre allvarligt var på även påföljden blir mildare. Straffskalan för ringa är böter eller fängelse i högst 6 månader.

Huruvida det är fråga om normalgraden av brott eller ett ringa brott är svårt att säga. Rent värdemässigt brukar man prata om en värdegräns på ca. 1000 kr eller möjligtvis något högre. Då det i ditt fall rör sig om 8500 kr bör det falla under normalgraden, det vill säga vanlig förskingring. Dock ska sägas att andra omständigheter kan leda till att det ändå ses som ringa.

Vilken påföljd kan detta leda till?
Som bestämmelsen ovan lyder döms man för förskingring till fängelse i högst två år (om ringa till böter eller fängelse i högst 6 månader). Bara för att bestämmelsen innehåller möjlighet till fängelse betyder det dock inte att påföljden blir just fängelse. Inom svensk straffrätt råder nämligen en presumtion mot fängelse. Detta innebär att man i största mån försöker undvika att döma person till fängelse då den typen av straff är en stor inskränkning i den fria rörligheten. Se 30 kap. 4 § brottsbalken. Istället för fängelse kan det bli fråga om skyddstillsyn eller villkorlig dom med samhällstjänst och böter, se 30 kap. 7 - 9 §§ brottsbalken.

Presumtionen kan brytas i det fall det föreligger ett högt straffvärde, det är fråga om ett artbrott eller då det är fråga om att personen återfaller i kriminalitet. Den händelse du beskriver kommer inte föranleda något högt straffvärde och det är inte heller fråga om ett artbrott. Förutsatt att detta är första gången du begår, och blir åtalad för en brottslig gärning har jag svårt att se att du skulle få en dom med påföljden fängelse.

Påföljdsbestämningen är dock ganska komplicerad och det är många omständigheter som vägs in. Jag kan därför inte ge dig ett exakt svar på vilken påföljd som för dig kan bli aktuell. Om du vill ha mer vägledning i frågan rekommenderar jag att du tar kontakt med en jurist.

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (217)
2022-01-24 Får en myndighetsperson ta emot gåvor?
2021-12-19 Vilken påföljd kan bli aktuell vid förskingring?
2021-12-16 Förskingring av pengar utomlands - Vad gäller?
2021-11-30 Vilket straff kan man vänta sig för trolöshet mot huvudman?

Alla besvarade frågor (98671)