FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott08/09/2020

Åtalspreskription vid brott mot utlänningslagen, vad gäller?

Preskription,

Är arbetsgivare, misstänkt för att haft anställd en person utan arbetstillstånd i 8 månader.

7 Dec 2017 lämnade in ansökan för förläggning och samma dag betalat ansökans avgift( beslutet skulle gå ut sista december 2017)

Migrationsverket hörde aldrig av sig.

Oktober 2018 var vi tvungna att lämna in en ny ansökan då migrationsverket säger att de inte haft ansökan men de säger att avgiften kommit i tid. Personen efter det får perment tillstånd.

25 juni 2020 polisen hör av sig till mig och meddelar att jag är misstänkt att haft anställd utan arbetstillstånd i i ca 10 månader

Dec 17- okt 18.

Andra viktigare fråga,

Brott begått dec 2017 fram till okt 2018.

Okt 2020 då har det gått 2 år. Gäller prekription här i fall jag blir åtalad oktober 2020? Då har det gått 2 år.

Om åklagaren hinner åtala mig nu i september 2020, försvinner då brottet från oktober 18 till sep 20? ( del av tiden hamnar under preskription)?

Bilar jag då åtalad bara resten av tiden alltså sep 20 till okt 20

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du är arbetsgivare och är misstänkt för brott mot utlänningslagen eftersom du misstänks ha sysselsatt en medarbetare vilken ska ha saknat ett giltigt arbetstillstånd. Såvitt jag förstår hade vederbörande tidigare haft ett arbetstillstånd eftersom du enligt egen utsaga försökte ansöka om en förlängning i december 2017, en ansökan som dock av olika skäl aldrig riktigt fullbordades. Personen i fråga fick emellertid ett permanent uppehållstillstånd och detta i ett senare skede. I slutet av juni i år blev du delgiven misstanke om brott mot utlänningslagen i vilket du påstås ha haft den ifrågavarande personen verksam hos dig utan giltigt arbetstillstånd mellan december 2017 - oktober 2018. Du undrar därför vad som gäller avseende åtalspreskription. Däremot förstår jag inte riktigt vad du menar när du skriver "Om åklagaren hinner åtala mig nu i september 2020, försvinner då brottet från oktober 18 till sep 20? (del av tiden hamnar under preskription)? Blir jag då åtalad bara resten av tiden alltså sep 20 till okt 20?". Den tidsperiod som du här refererar till är mig veterligen en icke-fråga. Du misstänks ju endast ha begått ett perdurerande brott (brott utsträckt i tiden) under perioden december 2017 till oktober 2018. Oavsett vilket kommer tillfälle att ges för ytterligare frågor och till en mer djupgående diskussion (om så önskas) under den personliga telefonrådgivning som du också har beställt, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Svaret nedan kommer med andra ord inte att bli särskilt långt och detta mycket mot bakgrund av att dina faktiska frågor är ganska snäva och relativt kortfattade. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av ditt ärende följer enligt nedan.

Brottsbalken (BrB).

Utlänningslagen (UtlL).

Åtalspreskription, vad gäller?

Preskriptionstiden är avhängig det straff som högst kan följa på det aktuella brottet, 35 kap. 1 § BrB. Med detta menas det straff som verkligen (i praktiken) kan ådömas en gärningsman, exempelvis med stöd av reglerna om straffhöjning i 26 kap. 3 § BrB (i vilket regleras vad som kan hända vid återfall i brottslighet). Det är alltså inte bara de så kallade straffskalorna för varje enskild brottstyp som är avgörande för preskriptionstidens längd. Om den misstänkte skulle häktas alternativt åtalas upphör preskriptionstiden att löpa, men om detta ändå inte skulle leda till ett verkligt åtal och därmed en rättegång anses preskriptionsavbrott inte ha ägt rum, vilket framgår av 35 kap. 3 § BrB. Beräkningen av preskriptionstiden regleras i 35 kap. 4 § BrB och där stadgas att löptiden börjar från (ej från och med) den dag brottet begicks, det vill säga nästkommande dag. Om en viss verkan fordras börjar preskriptionstiden att löpa först när denna har blivit verklighet (exempelvis kan döden vid mord inträffa långt senare än när gärningsmannen förövade den otillåtna gärningen). Vid perdurerande brott (som i ditt fall) börjar inte preskriptionstiden att löpa förrän förutsättningarna för brottet inte längre existerar (vilket för din del torde bli oktober 2018). I sammanhanget bör det också tilläggas att det inte alltid är helt klart när det föreligger ett perdurerande brott. I Högsta domstolens (HD) avgörande i NJA 1992 s. 126 ansågs exempelvis brott mot naturvårdslagen genom nedskräpning inte utgöra ett brott utsträckt i tiden trots att skräpet hade legat på marken under en avsevärd tid. Det var således tidpunkten för den första handlingen som blev avgörande i det rättsfallet. Men min bedömning i den uppkomna situationen är dock att det brott som du numera är misstänkt för ändå får anses utgöra just ett perdurerande brott.

Notis: HD styr rättspraxis på straffrättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Den förevarande situationen, vad gäller egentligen?

Enligt 20 kap. 5 § 1 st. 1-2 p. UtlL kan böter eller fängelse i upp till ett år ådömas den som uppsåtligen (avsiktligen) eller av oaktsamhet (vårdslöshet) har en utlänning anställd som inte har rätt att vistas i Sverige eller har rätt att vistas här men saknar föreskrivet tillstånd. Det betyder, vilket du själv redan och mycket riktigt har påpekat i din ärendebeskrivning, att preskriptionstiden för det ifrågavarande brottet är två år, vilket stadgas i 35 kap. 1 § 1 st. 1 p. BrB. Givet att detta är att betrakta som ett perdurerande brott blir det korta svaret på en av dina två delfrågor att om ett åtal väckas under oktober månad i år borde åtalspreskription ha inträtt varför åklagaren inte kommer att kunna genomföra en stämningsansökan eftersom du ovan har uppgett att gärningen begicks "fram till oktober 2018" och inte till och med oktober 2018. Din andra delfråga som avser ett eventuellt väckt åtal i september bereder som sagt vissa tolkningssvårigheter varför jag ber att få hänskjuta just den delen till vårt kommande telefonsamtal. Men generellt kan sägas att ditt brott inte torde vara preskriberat då utgångspunkten vid perdurerande brott följaktligen är när ett specifikt tillstånd upphörde och inte när den första gärningen företogs. Det förtjänas att säga att även om du inte skulle befinnas skyldig till det aktuella brottet (exempelvis för att uppsåt eller oaktsamhet inte kan styrkas av åklagaren) kan du komma att påföras en särskild avgift om det kan fastställas att din medarbetare inte hade rätt att vistas i Sverige eller hade rätt att vistas här men saknade erforderligt arbetstillstånd, 20 kap. 12 § 1 st. 1-2 p. UtlL. Den särskilda avgiften ska för övrigt betalas till länsstyrelsen inom två månader från det att domstolens beslut vunnit laga kraft. Däremot tenderar den så kallade företagsboten, 36 kap. 7 § BrB, att utebli i de här sammanhangen, vilket är en särskild rättsverkan av brott som har förövats inom ramen för en näringsverksamhet, och detta har kommit till uttryck i rättspraxis (se bland annat rättsfallen NJA 2015 s. 885 och NJA 2016 s. 994). Det har helt enkelt ansetts utgöra en alltför oproportionerligt sträng reaktion på den här typen av överträdelser. I synnerhet jämte den särskilda avgiften.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på fredag den 11/9 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo