Åsidosättande av hembudsförbehåll i bolagsordning

2017-11-30 i Bolag
FRÅGA
Jag äger aktier ett att onoterat med publikt aktiebolag. Bolagsordningen innehåller hembud, både för existerande aktieägare och icke aktieägare.Styrelsen begär nu i efterhand godkännande av aktieägarna för 34 överlåtelser av aktier där man inte följt hembudsklausulens tågordning . Överlåtelserna har skett mellan mars 2016 och oktober 2017 och aldrig rapporterats till aktieägarna.1/ Kan en styrelse på detta sätt undgå ansvar för de regelvidriga aktieöverlåtelserna?2/ Vad händer om någon/några aktieägare vägrar att godkänna dessa överlåtelser?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hembudsförbehåll
I bolagsordningen får man ta in ett hembudsförbehåll om att en aktieägare eller någon annan har rätt att lösa aktie som har övergått till ny ägare. (4 kap. 27 § ABL) Hembudsförbehåll ger alltså en rätt till den eller de lösenberättigade att erhålla aktier när dessa ska övergå till ny ägare.

Att hembudsförbehåll i bolagsordningen åsidosätts leder alltså inte till något problem eller några åtgärder så länge inte någon säger till. Följden av att någon klagar eller uppmärksammar att hembudsförhållet har åsidosatts är att de tidigare överlåtelserna är ogiltiga och att de således ska gå åter. Detta gäller så länge inte alla aktieägare samtycker till åsidosättandet av hembudsförbehållet vilket även kan ske i efterhand. Enligt samtyckesprincipen gör nämligen alla aktieägares samtycke att hembudsförbehållet i bolagsordningen kan åsidosättas. Om alla aktieägare samtycker blir alltså de tidigare överlåtelserna giltiga trots att de strider mot hembudsförbehållet. Om någon av aktieägarna inte samtycker är de tidigare överlåtelserna ogiltiga och ska gå åter.

Styrelsens ansvar
För att styrelsen ska hållas ansvarig krävs att bolaget, aktieägare eller någon annan lidit skada. Om styrelsen vållat skada uppsåtligen eller genom oaktsamhet kan detta aktualisera skadeståndsansvar. (29 kap. 1 § ABL) Detsamma gäller aktieägare som vållar skada genom grov oaktsamhet. (29 kap. 3 § ABL) Endast det faktum att hembudsförbehåll i bolagsordningen åsidosatts gör alltså inte att styrelsen kan hållas ansvarig.

Sammanfattning
1. För att besvara din första fråga så kan alltså styrelsen inte hållas ansvarig så länge inte styrelsen åsidosatt hembudsförbehållet och därigenom vållat skada uppsåtligen eller genom oaktsamhet. Det som händer när hembudsförbehåll åsidosatts är att den tidigare aktieövergången är ogiltig förutsatt att inte alla aktieägare samtycker till åsidosättandet.

2. Svaret på din andra fråga om vad som händer om alla aktieägare inte samtycker är att den tidigare aktieövergången är ogiltig och ska gå åter. Om inte alla aktieägare samtycker till att åsidosätta hembudsförhållet är det hembudsförbehållet som gäller.

Hoppas detta besvarade dina frågor och gav klarhet i rättsläget! Om något är otydligt är du varmt välkommen att återkomma på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (756)
2021-12-07 Får man som privatperson låna ut pengar till ett aktiebolag?
2021-12-04 Hur förhåller sig minoritetsregeln vid utdelning till styrelsens förslag?
2021-11-18 Har en aktieägare rätt att få se bolagets alla styrelseprotokoll?
2021-11-18 Avsluta ett VD-avtal - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (97723)