Arvsrätten vid adoption

FRÅGA
Jag undrar om ett bortadopterat barn tas upp i ett dödsbo efter den förälder som adopterat bort barnet. Jag förstår att barnet inte är berättigat till arv. Undrar endast om det kommer upp?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättsregler avseende adoption och arvsrätt återfinns i föräldrabalken (FB) och ärvdabalken (ÄB).

Rättsverkan av adoption
Rättsverkan av en adoption är att den som har adopteras ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina biologiska föräldrar (4 kap. 21 § första stycket FB). Verkan av adoptivbarnens rättsliga ställning avseende arvsrätten blir att den bortadopterade inte ärver sina biologiska föräldrar enligt ärvdabalkens lagstadgade arvsfördelning. Det står emellertid alltid de biologiska föräldrarna fritt att testamentera sin egendom till det bortadopterade barnet.

Kallelse till bouppteckningsförrättning
Samtliga dödsbodelägare och efterarvingar ska kallas till en bouppteckningsförrättning (20 kap. 2 § första stycket ÄB). Att vara dödsbodelägare innebär att man har rätt till arv från det aktuella dödsboet. En dödsbodelägare kan till exempel vara en efterlevande make eller sambo, legal arvinge eller en universell testamentstagare (18 kap. 1 § ÄB). En efterlevande make eller sambo ska emellertid alltid kallas till en bouppteckningsförrättning, oavsett om denne är dödsbodelägare eller inte (20 kap. 2 § första stycket ÄB).

Därutöver ska även efterarvingar kallas till bouppteckningsförrättningen (20 kap. 2 § första stycket ÄB). Att vara efterarvinge innebär att man har rätt till arv först när dödsbodelägaren har avlidit. Det här gäller både legala och testamentariska efterarvingar.

Arvsrätten vid bortadoption
Precis som du angiver, är ett bortadopterat barn som utgångspunkt inte berättigad till arv efter den biologiska föräldern. Det innebär även att denne inte kommer att kallas till bouppteckningsförrättningen som genomförs vid förälderns frånfälle. Det bortadopterade barnet kommer således överhuvudtaget inte att ha någon inblandning i varken bouppteckningen eller dödsboet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar dig en fortsatt trevlig dag!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (929)
2021-06-11 Arvsrätten vid adoption
2021-06-09 Vem får lösa in en utbetalningsavi till ett dödsbo?
2021-06-08 Vad händer med gåva av fastighet där gåvogivaren bor kvar
2021-06-07 Är mina barn dödsbodelägare?

Alla besvarade frågor (93145)