Arvsrätt vid adoption år 1920?

FRÅGA
Hej. Jag har uppfattningen att en person adopterad 1920 ärver sin far och även adoptionsföräldrars syskon. Stämmer det.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det är alltid lite problematiskt att utreda rättsförhållanden så långt bakåt i tiden. Därför tänker jag göra en liten snabbgenomgång för att reda ut eventuella frågor.

Det började med att lagen (1917:378) om adoption infördes. Framtill 1 juli 1959 tillämpades s.k. svag adoption vilket innebar att adoptivbarnet hade en svagare ställning till adoptivföräldern än dennes biologiska barn. När det kom till arvsrättsliga frågor hade adoptivbarn och dess avkomlingar en begränsad arvsrätt. I huvudsak var det så att de fick ärva efter sin adoptivförälder men med den inskränkningen att deras arvsrätt inte fick inkräkta på bröstarvinges laglott. Adoptivbarnet hade vid denna tidpunkt inte någon rätt att ärva adoptivförälderns släktingar.

Efter den 1 juli 1959 infördes stark adoption, vilket innebar att genom adoptionen fick adoptivbarnet i fråga om vårdnad, underhåll, förmynderskap och arvsrätt samma ställning i förhållande till adoptivföräldern som om det varit dennes barn i äktenskap. Dock var svag adoption fortfarande tillämpligt på de adoptivförhållanden som uppstått innan den 1 juli 1959.

Detta gällde framtill 1971 då prop. 1970:186 trädde ikraft och från och med 1 juli det året så övergick de kvarstående svaga adoptionerna till att bli starka adoptioner. 1972 trädde prop. 1971:143 ikraft vilket innebar att vi fick en allmän regel om adoptionens rättsverkningar i föräldrabalken 4 kap 7- 8 §§, här, som säger att vid tillämpning av lag där släktskap är av rättslig betydelse ska adoptivbarnet ses som sin adoptivförälders barn och inte som barn till sina biologiska föräldrar.

Nu gällande rätt kring adoption finns alltså i föräldrabalken, här, och där finns en grundläggande princip som innebär att adopterade barn ska likställas med biologiska barn. När en adoption blivit godkänd av domstolen ska barnet därför ärva på samma sätt som en biologisk bröstarvinge i enlighet med ärvdabalkens regler, här.

Sammanfattningsvis, din uppfattning om att en person som är adopterad 1920 ärver sin adoptivfar är korrekt och denne ärver även sin adoptivfars syskon.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar,

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (863)
2020-10-23 Ärver en dödsbodelägare den avlidnes skulder?
2020-10-16 Gåvor som kränker arvsrätten och förskott på arv
2020-10-15 Värdering av bostad i samband med bodelning
2020-10-11 Kommer min mans pensionsförsäkringar att ingå i dödsboet efter honom?

Alla besvarade frågor (85278)