Har bortadopterade barn kvar sin arvsrätt?

2020-09-17 i Laglott
FRÅGA
Hej,Ska skriva ett testamente. har två gemensamma barn med min man.Min man har sen tidigare ett barn som han inte har kontakt med sen pojken va en liten bebis.Vi har precis upptäckt att pojken ej har kvar samma efternamn längre och är heller inte gift.Hur kan vi ta reda på om han har blivit adopterad utan att han blir iblandad i detta?ska tillägga att barnet nu är vuxen och är över 18år. om han är adopterad hur blir det med arv? Är min man fortfarande skyldig att ge honom laglott?Tacksam för svar.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline!
Jag tolkar din fråga som att du dels vill veta om barnet är adopterad, dels om barnet i sådana fall är berättigad till arv.

Hur vet man om någon är adopterad?
Huruvida sonen är adopterad framgår av folkbokföringsdatabasen, som förs av Skatteverket. I enlighet med offentlighetsprincipen har var och en rätt att begära ut en allmän handling hos våra myndigheter, 2:1 TF. Mot bakgrund härav är utgångspunkten att du har rätt att begära ut uppgifter ur folkbokföringsregistret. Dock finns vissa begräsningar av offentlighetsprincipen, 2:2 TF. Enligt 2:2 andra stycket TF ska en begränsning av rätten att ta del av allmänna handlingar noga anges i en bestämmelse i en särskild lag. Sekretessbestämmelserna återfinns i OSL.

För folkbokföringsuppgifter finns det en sekretessbestämmelse som stadgar att dessa inte får lämnas ut "om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs", 22:1 OSL. I bestämmelsen uppställs ett s.k. rakt skaderekvisit, dvs. huvudregeln är offentlighet, men det föreligger en möjlighet till sekretess. En uppgift om någon är adopterad är en sådan uppgift som anses vara av känslig karaktär och kan beläggas med sekretess i särskilda fall. Intresset för andra att ta del av uppgifter vägs mot barnets intresse av personlig integritet gällande adoptionen. Handläggaren hos Skatteverket ska göra en sekretessprövning i syfte att bedöma om uppgiften kan lämnas ut. Vid en eventuell begäran av uppgifter har du rätt att vara anonym.

Eftersom en bedömning görs i varje enskilt fall kan jag inte ge dig ett rakt svar på din fråga, men jag hoppas att ovanstående information ger dig en större förståelse för vilka intressen som ligger bakom ett beslut om utlämnande av känsliga personuppgifter.

Har sonen rätt till arv?
Bestämmelser om arvsrätt regleras i Ärvdabalken [ÄB] och bestämmelsen om adoption finns i 4 kap. Föräldrabalken [FB].

Enligt 4:21 FB ska den som har adopterats anses vara barn till adoptivföräldern och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Det rättsliga bandet med de biologiska föräldrarna upphör alltså helt vid adoption. Det för med sig konsekvensen att barnet inte har någon arvsrätt till de biologiska föräldrarna vid deras bortfall. Det inkluderar även laglotten. Tvärtom gäller att barn, som inte är bortadopterade, har rätt till sin laglott, 7:1 ÄB.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Sazan Anwar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (822)
2021-04-17 Kan man undvika att ens barn ärver efter man dör?
2021-04-10 Förlorar jag rätten till min laglott om jag inte väcker talan inom rätt tid?
2021-04-07 Kan bröstarvinges barn ärva hela kvarlåtenskapen genom testamente
2021-03-31 Det förstärkta laglottsskyddet

Alla besvarade frågor (91307)