Arvslott och laglott

2020-05-13 i Laglott
FRÅGA
Hej!Jag är särkullabarn och min pappa är omgift. Min pappa har nyligen skrivit ett testamente där det står att jag ska ärva hans lägenhet (som är enskild egendom enligt deras äktenskapsförord) och "resterande del av kvarlåtenskapen ska tillfalla hans arvingar enligt 2 kapitlet i Ärvdabalken och fördelas mellan dem i enlighet med den legala arvsordningen".Låt oss säga att han på sin bank har 4 miljoner kronor och hon har 50,000kr på sin bank.Stämmer då följande?Bodelningen blir följande vid min pappas bortgång: ‪4050000‬kr/2= ‪2025000‬kr vilket hon får och sedan blir laglotten ‪2025000‬kr/2 vilket blir min del då som blir ‪10125000‬kr?Kommer jag då att ärva totalt ‪1012500‬kr? Jag förstår inte skillnaden på laglott och arvslott gällande hur mycket jag kommer ärva.Hur mycket kommer hon få ut av bodelningen och arvet och hur mycket kommer jag totalt att ärva utifrån det exemplet jag angivit?
SVAR

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: Äktenskapsbalk och ärvdabalk.

Arvsrätt och äktenskapsrätt är komplicerade ämnen och reglerna är snåriga. Jag kommer därför att använda mig av många exempel för att göra det lättare att förstå reglerna.

Hur mycket kommer din fars fru få från bodelningen?
Du har tänkt korrekt när det gäller bodelningen. De ska dela på all egendom förutom när egendomen är enskild egendom. Man kan göra egendom till enskild egendom genom, t.ex äktenskapsförord och gåva, övriga sättet kan du se i 7 kap 2§ äktenskapsbalken. Listan är uttömmande vilket innebär att det är endast de punkterna som ställs upp i paragrafen som är giltiga sätt att göra egendom till enskild egendom. Om din far har 4 miljoner och hans make har 50 000 kr så kommer hon få hälften av 4 050 000, vilket är 2 025 000 kr vid en bodelning. En bodelning sker när äktenskapet upplöses. Äktenskapet kan upplösas genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) eller dödsfall. Det innebär om din far går bort under tiden de fortfarande är gifta så kommer en bodelning ske först och hon kommer få 2 025 000 kr.

Makens arvsrätt
Hon har ingen direkt arvsrätt från din far. Enligt ärvdabalken 3 kap 1§ så får hon dock disponera över hans kvarlåtenskap om de har barn tillsammans och hon får endast disponera över det som deras barn skulle ha ärvt. Om de har ett barn tillsammans skulle det se ut på följande sätt:

Din far har kvarlåtenskap på 2 025 000 kr. Han har två barn, du och ditt halvsyskon som även är barnet inom giftermålet. Eftersom han har två barn så kommer hans kvarlåtenskap att ärvas i två delar, och varje barn ärver 2 025 000/2. Du och ditt halvsyskon får därför 1 012 500 kr var. Eftersom ditt halvsyskon är makens barn så kommer hon få disponera över de 1 012 500 kr tills hon går bort, då kommer hennes barn få ärva efter henne.

Arvslott och laglott
Arvslott är allting som du är berättigad till efter din far. Laglotten är hälften av arvslotten. Laglotten är ett skydd för barn som ärver på det sättet att din far aldrig kommer kunna testamentera bort laglotten. Det innebär att du alltid har rätt till din laglott (hälften av din arvslott) även om din far t.ex testamenterar bort alla hans tillgångar till t.ex allmänna arvsfonden eller någon nära kompis. Om han t.ex testamenterar bort allt till en kompis så kommer du kunna begära ut din laglott. Om du är din fars enda barn så är din arvslott 2 025 000 kr (du äger allt från honom), laglotten är alltså hälften, 1 012 500 kr. Om din far testamenterar bort allt till en vän kommer du alltså kunna begära 1 012 500 kr. Om din far har två barn så kommer din arvslott vara hälften av 2 025 000 kr, det vill säga 1 012 500 kr och din laglott kommer vara hälften av din arvslott, det vill säga 1 012 500/2, vilket är 506 250 kr.

I din fars testamente så står det att "resterande av del av hans kvarlåtenskap ska tillfalla arvingar enligt 2 kap ärvdabalken och fördelas mellan dem i enlighet med den legala arvsordningen". Han har alltså inte gjort någon inskränkning i din rätt till arv, du kommer därför inte behöva åberopa din rätt till laglott eftersom du kommer få hela din arvslott i vilket fall som helst.

Om du är det enda barnet som din far har så är din arvslott 2 025 000 kr. Om din far har flera barn så kommer kvarlåtenskapen att delas på hur många barn din far har. Om din far har 4 barn så delas beloppet i 4.

Jag hoppas jag har kunnat svara på din fråga. Om du har följdfrågor så kan du höra av dig till Binh.Tran@lawline.se så ska jag se till att besvara dem.

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (786)
2020-11-30 Kan man göra sin dotter arvslös om man är bosatt i utlandet?
2020-11-27 Kan jag göra ett av mina fyra barn arvlös?
2020-11-27 Möjlighet att reducera arv
2020-11-25 Bröstarvinges laglottsskydd

Alla besvarade frågor (86939)