Arvskiftes återgång och egendom som inte är i behåll

2015-05-20 i Arvsskifte
FRÅGA
Vi ska ha återgång av arvskifte då dödsboet inte reglerat sina skulder innan arvskifte, för att betala skulderna måste vi få tillbaka vår fastighet som såldes på offentlig auktion, tyvärr till utomstående, hur får vi tillbaka vår fastighet?Skickar med ett svar som ni lämnat o samma sak men i ert svar saknas hur egendomen, i det här fallet en fastighet återtas av dödsboet vid återgång?- Innan ett dödsbo skiftas och arvet kan delas ut så är huvudregeln att boets skulder ska betalas. Det finns en rad olika skyddsregler för borgenärerna vid ett arvsskifte och i 21 kapitlet 4§ ÄB stadgas det att om arvsskifte sker innan boets skulder betalas så ska egendomen återgå till boet till förmån för skulderna.När det gäller fastigheten: finns det inte tillgångar i boet till att betala av lånet/skulderna på den så kan man med borgenärens godkännande överta skulden och på så vis då även fastigheten, ett så kallat gäldenärsbyte görs.Hoppas du fått svar på dina frågor!VänligenLawline i samarbete med Familjens jurist
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom arvskiftet ska gå åter på grund av att denna genomfördes innan den dödes skulder hade reglerats, och fastigheten i dödsboet inte finns i behåll hos någon av delägarna på grund av försäljningen till utomstående, så ska ersättning utges från dödsboets delägare för det värde fastigheten hade vid den tidpunkt då återgången påkallades, om inte särskilda skäl talar mot detta. Detta framgår av Ärvdabalk (1958:637) 21:4 tredje stycket. Särskilda skäl kan avse ömmande omständigheter som talar för att ersättningsskyldigheten ska jämkas eller helt slopas, för en, flera eller alla delägare. Dödsboet har med andra ord ingen laglig möjlighet att kräva tillbaka fastigheten från köparen, såvida köpehandlingen inte villkorade köpets bestånd med exempelvis att arvskiftet måste ha reglerat skulderna korrekt eller dylikt.

Om det uppkommer en brist hos någon av dödsboets delägare i samband med utgivandet av ersättningen för fastigheten så är de andra delägarna skyldiga att täcka bristen med vad de har fått vid bodelningen efter skiftet. Täckandet av denna brist ska genomföras proportionellt mellan delägarna, det vill säga i förhållande till de andelar de har fått vid arvskiftet (Ärvdabalk 21:4 tredje stycket). Det tål att understrykas att en sådan brist kan uppkomma genom att jämkning aktualiseras för en av delägarnas ersättningsskyldighet.

Eftersom värderingen av fastigheten och frågor om delägarnas ersättning och jämkning kan vara komplicerade så rekommenderar jag att ni begär, om ni inte redan har en boutredningsman, tingsrätten att förordna en sådan för att sköta förvaltningen av och återbäringen till dödsboet. Rätt domstol för sådan begäran är där den avlidne hade sin hemvist vid dödsfallet.

Jag hoppas att detta svar i någon mån har klargjort situationen. Det är möjligt att min kollega hade lite bråttom när hon läste igenom din fråga. Om något skulle vara fortsatt oklart så är ni välkomna att ta kontakt med vår samarbetspartner Familjens Jurist via http://lawline.se/boka för att diskutera ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (569)
2020-08-12 Hur fördelas arv mellan barnbarn om föräldrar är avlidna?
2020-08-01 Vad innebär marknadsvärde? När ska kvarlåtenskapen värderas till marknadsvärdet?
2020-07-30 Vad gör man om man inte får kontakt med en dödsbodelägare?
2020-07-24 Hur kommer arvet efter min son att fördelas?

Alla besvarade frågor (82763)