Arvskifte - till namnet känd arvinge efter den döde, på okänd ort

2020-08-13 i Arvsskifte
FRÅGA
Jag har några frågor som gäller en person som är försvunnen sedan några år tillbaka. I samband med en bodelning där den försvunna var bröstarvinge verkar någon ha utsetts att föra den försvunnes talan - hur utses en sådan person och hur tar man reda på vem detta är? Bör denna person informeras om testamente finns och kan personen i fråga ges tillgång till testamente trots att den försvunna personen inte är dödförklarad? När ges testamentet laga kraft i så fall? Vad händer om den försvunne dyker upp igen efter en ev dödsförklaring? Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag förstår dig så är personen i din fråga en känd arvinge men som befinner sig på okänd ort men som ännu inte dödförklarats.

Jag kommer att i första delen (se första rubriken) av mitt svar börja med att besvara dina frågor kring hur den försvunnes talan förs och hur hen tillförordnas.

I den andra delen (se andra rubriken) av mitt svar kommer jag att redogöra för den försvunne personens rättigheter och skyldigheter då det kommer till arvskifte.

I den tredje delen (se tredje rubriken) av mitt svar kommer jag redogöra för hur testamentet i ditt specifika fall vinner laga kraft.

God man kan behövas för att bevaka känd arvinges på okänd ort rätt i dödsbo

Då en känd arvinge befinner sig på okänd ort (postadress) ska överförmyndaren förordna om en god man som bevakar personens rätt i boet och förvalta dennes lott i det (11 kap. 3§ föräldrabalken). De två vanligaste tillvägagångssätten till att en god man utses är genom en anmälan eller en ansökan. Den som har dödsboet i sin vård har en skyldighet att, ifall det krävs en god man för en känd arvinge på okänd ort som har rätt i ett dödsbo, anmäla detta till överförmyndaren. En ansökan görs vanligtvis av en make eller nära släktingar.

Du tar enklast reda på vem som utsetts till god man genom att kontakta antingen den som har dödsboet i sin vård eller överförmyndaren.

En god man utses av allmän domstol. Uppdraget kräver i detta fallet sakkunskap som inriktar sig på boutredning och arvsrätt.

Känd arvinge eller testamentstagare på okänd ort måste göra sin rätt till arvet gällande inom fem år från att förhållandet publicerats i Post- och Inrikes Tidningar.

Vid en sådan situation ska personen som har dödsboet i sin vård anmäla detta till Skatteverket. Skatteverket ska i sin tur utan dröjsmål kungöra detta i Post- och Inrikes Tidningar med uppmaningen att hen ska göra sin rätt gällande inom fem år från kungörelsen (16 kap. 1§ ärvdabalken).

Ifall bröstarvingen inte tillvaratar sin rätt inom fem år från kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar har hen förlorat sin rätt. Den delen av arvet ska istället fördelas som om den försvunne bröstarvingen har avlidit före arvlåtaren (16 kap. 7–8§ ärvdabalken).

Vad gäller din fråga för det fallet att en dödförklarad arvinge "dyker upp igen" finns det flera olika omständigheter som kan komma att påverka. Således kan jag tyvärr inte, utifrån informationen i din fråga, erbjuda dig ett tillfredsställande svar.

Ett testamente kan vinna laga kraft på tre olika sätt

1) den legala arvingen godkänner testamentet,

2) den legala arvingen delges testamentet och klandrar det inte inom sex månader

3) domstolen ogillar den legala arvingens klandertalan av testamentet (14 kap. 4–5§ ärvdabalken).

Det är nödvändigt att testamentet vinner laga kraft för att ett arvskifte ska kunna genomföras. I just din fråga, om jag förstått dig rätt, kommer faktumet i sig att det finns en känd arvinge på okänd ort inte påverka ifall testamentet vinner laga kraft eller ej. Detta eftersom det förordnats om en god man som har i uppgift att bevaka personens rätt i boet och förvalta dennes lott. Den gode mannen kan alltså antingen godkänna testamentet eller klandra det och på så vis påverka när testamentet vinner laga kraft i den delen det berör personen som den gode mannen företräder.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Mikael Kihlberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (687)
2022-01-23 Förklaring av äktenskapsförord, lagstadgad arvsrätt mellan makar och vem som är arvtagare
2021-12-29 Vad sker ifall arvtagare går bort innan arvskifte är klart?
2021-12-26 Ägarövergång av fastighet genom arv
2021-12-15 Fördelning av arv

Alla besvarade frågor (98576)