Arvskatt för utlandssvensk

FRÅGA
Sverige har sedan två år antagit EUs nya arvsrättsförordning, som innebär att ett arv (som grundregel) numera beskattas i det land där man är bosatt. Vill man som utlandssvensk beskattas i Sverige (dvs ingen skatt alls) måste man skriva ett testamente med en särskild lagvalsparagraf. Jag har sett olika uppgifter om för vilka länder denna förordning gäller, universellt i alla länder eller enbart inom EU. Kan ni reda ut detta? Tack!Latinamerikan
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Roligt att du är så påläst. För att besvara frågan om vilket lands lag som ska tillämpas på en internationell arvsfråga måste man först ta ställning till vilka länder personerna arvet berör, har starkast anknytning till. Jag uppfattar det som att arvtagaren har anknytning till både Sverige och Latinamerika samt att arvlåtaren endast har anknytning till Latinamerika.

Den ”EU:s nya arvsrättsförordning”, även kallad SuccF (successionsförordningen), är delvis universellt tillämplig. Vilket lands lag som ska reglera arvet i dess helhet är delvis avhängigt vilken domstol/myndighet som är behörig att företa en boutredning och fördela kvarlåtenskapen mellan arvlåtarens arvingar. Huvudregeln är att boutredning och fördelning sker av en domstol/myndighet i det landet där den avlidne var bosatt vid sin död. Huvudregeln har sin grund i ett historiskt perspektiv där företrädare för en stat enbart har rätt att fatta beslut om egendom som befinner sig på den statens mark. I undantagsfall kan boutredningen skötas från svenskt territorium, om den avlidne även hade stark anknytning till Sverige. Eftersom Latinamerika inte är avtalsparter till SuccF kan det vara så att när beslutet väl ska verkställas, kommer latinamerikanska myndigheter inte att acceptera den fördelning av kvarlåtenskapen som fattats av en svensk behörig boutredningsman, angående kvarlåtenskap som befinner sig på amerikanskt territorium. Detta p.g.a. Latinamerika inte är avtalsparter till SuccF. I sådana fall är det svenska beslutet verkningslöst. För att du ska få ut ditt arv kan det därför vara förmånligare för dig att låta latinamerikansk behörig myndighet sköta bodelningen samt upprätta en förteckning över arvingarna och vem som ska ha rätt till vilken kvot av den avlidnes egendom som finns i Latinamerika. I enlighet med lag (2015:417) om arv i internationella situationer ska ett arvsbeslut, fattat av en behörig latinsk myndighet, i regel även vara giltigt och verkställbart i Sverige, se 4 kap. 2 §, 4 kap. 4 § första stycket och 4 kap. 6 §. Observera att du själv måste ansöka i tingsrätten om att ett arvsbeslut från Latinamerika ska förklaras verkställbart i Sverige, se 4 kap. 4 § andra och tredje stycket.

Om Latinamerika har liknande regler som de som gäller i SuccF kommer den latinamerikanska domstolen, enligt huvudregel, tillämpa lagen i det land där den avlidne var bosatt vid dödsfallet d.v.s. latinamerikansk lag, jämför med art. 21.1 SuccF. Eftersom Latinamerika inte är avtalsparter av SuccF är det de regler som gäller för lagval i Latinamerika som avgör om arvlåtaren, innan sin död, hade kunnat förordna om att svensk lag ska tillämpas på arvet, jämför med art. 22 SuccF.

Att svensk lag ska tillämpas på arvet betyder dock inte per automatik att svensk lag också ska tillämpas för att bestämma om arvskatt ska betalas eller inte. Regler om vem som ska ärva och under vilka villkor, har upprättats i syfte att trygga efterlevandes försörjning och värna om arvlåtarens intresse att kvarlåtenskapen tillfaller nära anhöriga. Reglerna om arvsskatt har att göra med statens intresse att få in medel för att kunna finansiera välfärden. I art. 1.1 SuccF stadgas att förordningen inte är tillämplig på skattefrågor eller förvaltningsrättsliga frågor. Även om Latinamerika inte tillämpar SuccF är troligt att deras motsvarande regelsystem definierar arvskatten som en juridisk fråga av annan karaktär än arvsfrågan.

Sammanfattningsvis bör arvskatt kunna undvikas genom att svensk lag tillämpas på arvet i sin helhet, dvs. även frågan om arvsskatt, ifall Latinamerika ha regler som tillåter att den avlidne väljer att svensk rätt ska reglera både arvet och arvsskatten.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!
Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (982)
2021-11-25 Vem ansvarar för dödsboet
2021-11-22 Kan man ärva skulder? Vem skall ansöka om konkurs för ett dödsbo som är på obestånd?
2021-11-15 Vad händer om skulderna överstiger tillgångarna i dödsboet?
2021-11-14 Vad händer om en arvinge går bort innan arvskifte?

Alla besvarade frågor (97404)