Arvsifte, testamente och äktenskapsförord

2017-03-06 i Arvsskifte
FRÅGA
Min far har gått bort - det finns ett äktenskapsförord och ett testamente - arvskifte är undertecknad av alla berörda parter. Vad är juridiskt bindande? Går arvskiftet före allt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett äktenskapsförord inte har någonting med vem som ärver din efter din far att göra. Äktenskapsförord har bara med den utgångspunkt om att makars egendom är giftorättsgods (egendom som vid en bodelning skall delas mellan makarna), om inte har gjorts till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförords giltighet är avhängigt det har registrerats hos Skatteverket. Detta följer av 7 kap 3 § 4 st i äktenskapsbalken, där det framgår att äktenskapsförordet gäller från den dag då det inlämnats till Skatteverket.

Ett testamente kan däremot förändra situationen gällande vem som ärver och vem som ärver vad i mycket stor utsträckning. Som utgångspunkt kan man testamentera till vem och vad man vill och det kan de göra med undantag för att varje barn till din far har rätt att utfå halva sin arvslott (sin laglott) enligt 7 kap 3 § Ärvdabalken. Ett testamente är giltigt så länge det uppfyller de formkrav som uppställs i 10 kap. äktenskapsbalken har följts. Att ett testamente anses som ogiltigt beror vanligtvis på att testamentet upprättats i strid med lagstiftningen rörande rätten att upprätta testamente samt de villkor som omgärdar själva upprättandet. För det första måste testatorn, som huvudregel, ha fyllt 18 år för att kunna upprätta ett testamente. Det uppställs vidare krav på testatorns mentala tillstånd; denne får inte lida av en psykisk störning då testamentet upprättas. Som huvudregel måste ett testamente upprättas i skriftlig form för att vara giltigt. Testamentet måste vara bevittnat av två stycken vittnen.

Arvskifte är något som bestämmer hur ett arv ska fördelas och är det sista som gör i processen när arv ska utdelas. Ett undertecknat arvskifte är ett avtal varigenom alla deltagande med sin underskrift accepterar vad som ingår i arvet och hur arvet ska fördelas. Man har alltså vid det här laget redan tagit hänsyn till äktenskapsförordet liksom testamentet. Ett undertecknat arvskifte är bindande precis som alla andra avtal när någon exempelvis genom en underskrift accepterat ett bud som i detta fall utgörs av innebörden av arvsskiftet.

I det här fallet när det finns ett undertecknat arvskifte gäller alltså att det som står i detta gäller. Du som dödsbodelägare kan klandra arvskiftet 23 kap. ärvdabalken. En sådan klandertalan ska göras senast inom fyra veckor från delgiven bouppteckning.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Julia Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (665)
2021-09-22 Arvsrätt mellan bröstarvinge och syskon till arvlåtaren
2021-09-14 Hur skiftas arv av fastighet?
2021-08-31 Arv efter förälders syskon när denne var gift utan barn
2021-08-30 Går det att klandra ett arvskiftet efter fem år?

Alla besvarade frågor (95855)