Arvsförskott och bouppteckning

2016-03-29 i Förskott på arv
FRÅGA
Min fråga gäller gåvor som skall betraktas som förskott på arv.Hur skall man tolka 20 kap 5§ 3 st .Om en farförälder ger en gåva till ett barnbarn, medan barnbarnets förälder fortfarande lever, skall det då betraktas som ett förskott på arv till barnbarnets förälder.Undrande Pappa
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

En gåva som arvlåtaren ger till en bröstarvinge under sin livstid presumeras vara förskott på arvet. Detta följer av 6 kap 1 § Ärvdabalken. Om däremot arvlåtaren vid gåvotillfället uttryckligen säger att det inte är ett förskott gäller inte presumtionen. För att gåvan ska presumeras vara ett förskott krävs att gåvomottagaren är en bröstarvinge vid gåvotillfället. Om föräldern lever är denne bröstarvinge till farföräldern, och inte barnbarnet. Därför kommer i det här fallet inte gåvan till barnbarnet ses som ett förskott på barnbarnets arv. Det ses inte heller som ett förskott på förälderns arv eftersom gåvan ges till barnbarnet.

Jag antar att du hänvisar till 20 kap 5 § 3 st. Ärvdabalken och huruvida gåvan till barnbarnet ska tas med i bouppteckningen. Jag har utgått från att det är din förälder som åsyftas som arvlåtaren i det aktuella fallet.

Makars (din förälder och dennes make) gemensamma bröstarvinge är inte delägare i den först avlidna makens dödsbo, om efterlevande maken ärver den avlidnas kvarlåtenskap. Finns det en bröstarvinge till den först avlidna maken som inte är gemensam, blir emellertid bestämmelserna tillämpliga. Detta innebär att paragrafen endast är tillämplig om du är dödsbodelägare. Vilka gåvor och förskott som åsyftas anknyter till ett antal rättsregler i balken, exempelvis den om arvsförskott i 6 kap 1 § Ärvdabalken men också 7 kap 4 § samma lag.Jag har lite för lite information i det här avseendet för att göra en bedömning. Men anmärk, att paragrafen alltså endast är tillämplig om du är dödsbodelägare.

Med vänliga hälsningar,

Josefin Jennerheim
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll