Arvsberättigade släktingars inflytande i valet av god man

FRÅGA
Får en Överförmyndare utse en arvsberättigad släkting till "God Man" utan att förvissa sig om, att andra likaledes arvsberättigade släktingar godkänner detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Godmanskap regleras i 11 kapitlet i Föräldrabalken (FB). Av FB 11:16 st. 2 framgår att i ärenden om anordnande av godmanskap ska det inhämtas yttranden från bland annat make och barn till den som ska få god man (den enskilde). Finns det inte make eller barn, ska yttranden istället hämtas från andra närstående. En närstående är någon som har en nära relation med den enskilde, oavsett om de är släkt eller inte.

Om arvsberättigade släktingar är närstående till den enskilde så kan de alltså ha rätt att yttra sig i ärendet. Rätt att yttra sig innebär dock inte att de har rätt att godkänna eller neka en viss person från att utses till god man. Överförmyndaren behöver alltså inte förvissa sig om att arvsberättigade släktingar godkänner valet av vem som ska bli god man.

Av FB 11:12 framgår dock att den som ska utses till god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Ofta anses det vara till fördel att släktingar utses till gode män, eftersom de kan förväntas hysa ett särskilt intresse för den enskilde. Oenighet i släkten kan dock vara skäl för att inte utse en en närstående, eller exempelvis en arvsberättigad släkting, till god man (se exempelvis rättsfallet NJA 1980 s. 171 om du vill veta mer och leta själv).

Eftersom arvsberättigade släktingar kan räknas som ”närmaste släktingar” och därför har rätt att ansöka om förordnande av god man (se FB 11:15), bedömer jag att de även har rätt att överklaga beslutet om vem som ska utses till god man, se Förvaltningslagen (FL) 22 §. Om de tycker att den utsedda arvsberättigade släktingen är olämplig kan de andra arvsberättigade släktingarna därför överklaga Överförmyndarens beslut att utse personen som god man till tingsrätten. Vill de överklaga så ska de lämna in överklagandet till Överförmyndaren inom tre veckor från det att de fick del av beslutet, se FL 23 § st. 2.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer så är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (450)
2020-08-06 Vem avgör om en person behöver en förvaltare?
2020-08-05 Kan en förvaltare besluta i ärenden utan den enskildes samtycke?
2020-07-31 Får en god man bestämma kring flytt?
2020-07-30 Får god man göra kontoutdrag utan huvudmannen kännedom?

Alla besvarade frågor (82713)