Arvs- och bodelnings frågor rörande hundar

2015-06-23 i Sambo
FRÅGA
Vem ärver djur i ett samboförhållande? Den avlidne hade en hund vid samboförhållandets start. Det finns 2 gemensamma barn och sambon hade ett barn sedan tidigare. Bodelning begärd enl sambolagen, och har uppfyllts med råge. Hunden blev aldrig upptagen i bouppteckningen (Borde så ha varit?) Sambon har ansett sig som ägare till hunden o barnen får inte träffa honom längre. Är detta förfarande verkligen rätt? Är det till o med så att barnen borde vara rättmätiga ägare. (Finns här något som är att betecknas som umgängesrätt?)
SVAR

Hej! Tack för din fråga!

Inom juridiken ses husdjur som egendom.

Vid en eventuell bodelning mellan sambor ska sambornas samboegendom fördelas mellan dem, se 8 § Sambolagen.

Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning och egendomen inte utgör någon av sambornas enskilda egendom, egendomen inte undandragits från en eventuell bodelning genom ett samboavtal eller egendomen används huvudsakligen för fritidsändamål, se 3, 4, 7 och 9 §§ Sambolagen.

Vad gäller hundar faller dessa dessvärre inte in under begreppet samboegendom, det vill säga hundar kan självklart inte utgöra sambors gemensamma bostad och kan inte heller utgöra en del av sambornas gemensamma bohag (som bohag räknas exempelvis tavlor, mattor, fåtöljer, soffor, det vill säga icke levande saker som kan anses tillhöra ett hem).

En hund ska således, trots att den i juridisk mening utgör egendom, inte ingå i en bodelning mellan sambor.

Även om en hund hade ansetts utgöra bohag hade hunden i ert fall likväl inte omfattats av bodelningen då din sambo innehade hunden vid samboförhållandets början, det vill säga hunden förvärvades inte för "gemensam användning" utan förvärvades av din sambo innan samboendet.

Vad gäller frågan om vem som ärver hunden så bör konstateras att sambor inte har arvsrätt efter varandra. Sambor har endast en rätt att, om en bodelning mellan sambor med anledning av den ene sambons död inte leder till att den efterlevande sambon får egendom till ett värde av två prisbasbelopp (44 500 x 2 = 89 000 kr), få ut mellanskillnaden mellan vad denne fått genom bodelningen och 89 000 kr från den avlidnes andel i bodelningen, se 18 § andra stycket Sambolagen. I en bodelning mellan sambor omfattas dock inte, såsom tidigare nämnts, husdjur.

Mot denna bakgrund kan således konstateras att det är din sambos barn som kommer att ärva kvarlåtenskapen efter denne, se 2 kapitlet 1 § Ärvdabalken. Din sambos tre barn kommer därför att ärva hunden.

Då en hund inom juridiken ses som egendom finns dessvärre ingenting som motsvarar "umgängesrätt" rörande hundar. Motsvarigheten skulle istället vara att barnen äger hunden tillsammans (1/3 vardera) varmed får göras upp om nyttjandet och om skötseln av hunden, det vill säga en uppgörelse görs om under vilka tider hunden ska bo hos respektive barn. En annan lösning kan vara att ett eller två av barnen får äganderätten till hunden medans den/de övriga av barnen får nyttjanderätt till denna.

Då hundar kan vara värdefulla tillgångar ska de tas upp i en bouppteckning, såtillvida värdet av hunden inte är litet, se 20 kapitlet 4 § Ärvdabalken.

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (442)
2020-06-30 Hur fördelas arv när det finns vuxna barn, sambo och omyndigt barn?
2020-06-30 Vad händer när den ena sambon avlider?
2020-06-27 Kan min sambo eller hans barn få del av arvet efter min far om något händer mig?
2020-06-21 Vad händer med hus när sambo avlider?

Alla besvarade frågor (81741)