Arvinge tillkännager sig efter ett år

2021-03-01 i Testamente
FRÅGA
Hej!Om en person dör och det vid dödstillfället inte finns några kända arvingar och kvarlåtenskapen testamenteras till en person och det drygt året senare visar sig att det finns ett okänt barnbarn, vad gäller då? Kan barnbarnet hävda arvsrätt då?/Mia Söderberg
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att den handlar om huruvida en arvinge har rätt att ta del av ett arv efter att en bouppteckning gjorts. Det går att göra anspråk på ett arv även efter att bouppteckningen har gjorts. Dock finns det en gräns för hur lång tid det får gå efter bouppteckningen innan arvsrätten preskriberas. Hur lång tid det tar innan arvsrätten preskriberas beror på hur situationen såg ut vid bouppteckningen. Det finns olika regler beroende på om arvingen var känd med inte fanns närvarande, om det var oklart om det fanns fler arvingar eller om de övriga arvingarna/testamentstagarna inte alls kände till att det fanns fler arvingar. Dessa regler återfinns i 16 kap. 1-4 §§ ärvdabalken (ÄB).

I ditt fall tolkar jag det som att ingen visste om att barnbarnet existerade vilket gör 16 kap. 4 § ÄB aktuell. Där framgår det att alla arvingar som inte har meddelats att en bouppteckning har gjorts har rätt att göra anspråk på arvet 10 år efter dödsfallet. Därefter preskriberas arvsrätten. I ditt fall har barnbarnet därmed rätt att göra anspråk på arvet.

Men i det här fallet hade hela kvarlåtenskapen överlåtits till en testamentstagare och testamente går före den ordinarie arvsordningen, med undantag för bröstarvingar i första arvsklassen vilket är barn till den avlidna. Det innebär att den avlidne har rätt att själv välja att testamentera sin kvarlåtenskap till vem den vill, om det inte finns några efterlevande barn. I det här fallet förstår jag det som att det enbart finns en testamentstagare och det nu tillkomna barnbarnet. Det innebär att barnbarnet inte har rätt att ta del av arvet, vilket hade varit fallet oavsett om barnbarnet varit känt vid bouppteckningen eller om det "dykt upp" i efterhand.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Julia Hellquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2955)
2021-10-27 Kan man testamentera bort syskonens och syskonbarnens arvsrätt?
2021-10-27 Oläsbar namnteckning från testamentsvittne - ogiltighet?
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?

Alla besvarade frågor (96614)