Ärver särkullbarn sin styvförälder?

2021-05-25 i Efterarv
FRÅGA
Hej! Mina föräldrar har två gemensamma barn, jag och min syster. Därutöver har pappa ett särkullbarn. Nu har mamma avlidit. Hur kan vi förhindra att mammas tillgångar inte blir en del i särkullbarnets laglott den dagen pappa går bort?
SVAR

Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över hur det kommer bli med arvet efter din mor då din far avlider, samt om ditt halvsyskon på din fars sida kommer få ta del av arvet efter din mor. Reglerna om arvsrätt finns i ärvdabalken, fortsättningsvis kallas ÄB.

Det framgår inte av din fråga huruvida dina föräldrar var gifta eller ej, men som din fråga är formulerad förefaller det som att så var fallet och att din far fått sitta kvar i vad som brukar kallas "orubbat bo". Jag kommer dock nedan redogöra både för vad som gäller om dina föräldrar var gifta och om de inte var det.

Om dina föräldrar var gifta

Om den avlidne vid dödsfallet var gift går efterlevande makens arvsrätt går före gemensamma barns arvsrätt (3 kap. 1 § första stycket ÄB).Gemensamma barns arvsrätt aktualiseras alltså först då även den efterlevande maken gått bort (3 kap. 2 § ÄB). Den efterlevande maken ärver då egendomen med fri förfoganderätt och de gemensamma barnen får en så kallad efterarvsrätt. Om din mor och far var gifta skulle alltså du och din syster få ert arv från er mor i form av en sådan efterarvsrätt då din far avlider.

Efterarvet ska realiseras innan den efterlevande makens kvarlåtenskap ska fördelas. Hur stort efterarvet ska vara beräknas genom en kvot som räknas fram efter bodelningen mellan den avlidna makens dödsbo och den efterlevande maken. Kvoten får man fram genom att ställa arvet efter den avlidna maken som den efterlevande maken ska erhålla med fri förfoganderätt i relation till den efterlevande makens förmögenhet. När den efterlevande maken avlider används denna kvot för att avgöra hur mycket av dennes kvarlåtenskap som ska erhållas som efterarv efter den först avlidne maken.

Beräkningen ser ut som följande:

Kvoten= arvet efter den först avlidna maken /(den efterlevande makens egendom efter bodelning + arvet efter den först avlidna maken)

Ex: De gemensamma barnen ska få 100 000 kr i arv efter sin mor, men makens arvsrätt går före. Maken har efter bodelning 150 000 kr i tillgångar. Efterarvets andel av makens tillgångar är då: 100 000 / (150 000 + 100 000) = 0,4 = 40 %

De gemensamma barnen ska då när den efterlevande maken avlider som efterarv efter sin mor få ut 40 % av faderns tillgångar. Om faderns egendom ökar eller minskar innan han avlider ökar och minskar alltså även efterarvet i motsvarande mån.

Det efterarv du och din syster har rätt till efter er mor, som er far har ärvt med fri förfoganderätt i egenskap av efterlevande make, ska alltså fördelas innan din fars arv fördelas. Efterarvet efter er mor kommer inte ditt halvsyskon få tal del av. Det är bara din fars egna arv, viket utgörs av vad som kvarstår efter efterarvet delats ut till dig och din syster, som hans särkullbarn kommer få ärva ur. Om er far inte har upprättat något testamente kommer hans kvarlåtenskap fördelas jämt mellan hans bröstarvingar (2 kap. 1 § andra stycket ÄB), och du, din syster och ert halvsyskon kommer alltså ärva en tredjedel av hans kvarlåtenskap var.

Om dina föräldrar inte var gifta

Om din mor inte upprättat ett testamente

Om dina föräldrar inte var gifta och din mor inte upprättat något testamente har din far inte någon lagstadgad rätt att ärva din mor, utan det är då du och din syster som ska ärva hela hennes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Du och din syster som är din mors bröstarvingar ärver då var sin lika stor del av hennes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta är vad som kallas arvslott. Eftersom din fars särkullbarn inte är en bröstarvinge till din mor ärver hen i detta scenario inte din mor alls.

Om din mor har upprättat ett testamente till förmån för er far

Utifrån din fråga låter det som att din far kommer ärva er mor innan ni ärver. För relationer där parterna ej är gifta finns ingen rätt för efterlevande partner att "sitta kvar i orubbat bo". För att din far i så fall ska få ärva din mor krävs att din mor upprättat ett testamente till förmån för din far. Din mor har rätt att förordna över sin kvarlåtenskap genom ett testamente, men det finns vissa begränsningar i denna rätt. Barn till den avlidne är nämligen berättigade till något som kallas laglott. Barnens laglott utgörs av halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Eftersom du och din syster är din mors enda bröstarvingar motsvarar er arvslott hälften av er mors kvarlåtenskap och er laglott således en fjärdedel av er mors kvarlåtenskap.

Om det är så att er mor upprättat ett testamente till förmån för er far så att han ärver hela hennes kvarlåtenskap har du och din syster möjlighet att påkalla jämkning av testamentet inom sex månader från att ni fått ta del av det för att begära ut er laglott (7 kap. 3 § ÄB). Om ni gör detta kommer ert halvsyskon inte kunna ta del av era laglotter, utan de utgör ert arv från er mor. Resterande del av kvarlåtenskapen har er mor dock haft frihet att förordna över och kommer tillfalla er far. Någon efterarvsrätt finns inte om parterna inte är gifta. När er far avlider kommer arvet efter honom, inklusive vad han ärvt från er mor, fördelas mellan hans bröstarvingar, det vill säga även med ert halvsyskon. Skulle ni vilja förhindra detta skulle din far behöva upprätta ett testamente som säger att du och din syster ska ärva den delen av kvarlåtenskapen. Ett sådant testamente är dock bara giltigt i den mån det inte inskränker på ert halvsyskons rätt till laglott efter er far.

Sammanfattning

Om din mor var gift med din far: Fördelningen av efterarvet efter din mor sker separat mellan dig och din syster som var hennes bröstarvingar och kommer ej tillfalla ert halvsyskon. Efterarvets storlek beräknas med hjälp av en kvotsats. När efterarvet efter din mor fördelats kvarstår vad som utgör din fars kvarlåtenskap. När din far avlider ska detta fördelas jämt mellan dig och dina syskon, om han inte upprättat ett testamente som säger något annat.

Om din mor inte var gift med din far: Om inget testamente var upprättat ärver du och din syster hela din mors kvarlåtenskap direkt. Om ett testamente till förmån för din far var upprättat finns ingen efterarvsrätt för er utan även ert halvsyskon kommer ärva ur er fars kvarlåtenskap när han avlider, där alltså även arvet från er mor ingår. För att undvika detta kan ni jämka testamentet och begära ut era laglotter. Er far kan även upprätta ett testamente till förmån för dig och din syster, så länge det inte inskränker på hans särkullbarns laglott.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia Engdahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (812)
2021-11-26 Efterarv till bror?
2021-11-17 Syskonbarns arvsrätt
2021-11-17 Ska arvet efter modern fördelas lika mellan tre syskon, när ett av syskonen har en annan far? Efterarvsrätt
2021-11-01 Vad får man i efterarv?

Alla besvarade frågor (97372)